پايه اصلي آموزش دستياري اورولوژي ، همانند ساير رشته هاي باليني و جراحي ، به حضور مستمر و منظم دستيار در درمانگاه ، اتفاقات ، بخش و اطاق عمل و مشاركت فعال ، با برنامه و نظارت شده در امر درمان بيماران استوار است . بدون شك ميزان دخالت و سطح مشاركت دستياران در درمان بيماران رابطه مستقيم با سال دستياري آنها دارد به نحوي كه در طول يك دوره چهارساله دستياري وبه شرط موفقيت در آزمونهاي سالانه درون بخشي و كشوري و جلب نظر مثبت اساتيد بخش ، دستيار از يك ناظر فعال (Observer) در ماههاي اول دستياري به يك كمك جراح دوم در سال دوم دستياري ارتقا پيدا كرده و در دو سال آخر به عنوان كمك جراح اول انجام وظيفه مي كند . اين آموزش عملي به نحوي برنامه ريزي شده است كه دستيار در پايان دوره چهارساله قادر خواهد بود تمام اعمال جراحي را كه از يك General Urologist انتظار ميرود به تنهايي به انجام برساند و در عين حال تجربه خوبي در جراحيهاي فوق تخصصي اورولوژي كسب كند .  

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-15 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ