برنامه اساتید یورولوژی

نام استاد:دکتر عبدالعزیز خضری

عصر

صبح

روز

اتاق عمل بیمارستان نمازی با دستیاران

اتاق عمل بیمارستان نمازی با دستیاران  ودانشجویان

شنبه

درمانگاه عصر

درمانگاه آموزشی در شهید مطهری با دانشجویان ودستیاران سال اول-

یک هفته درمیان جلسات شورای پژوهشی-

یک هفته درمیان جلسات هیات تحریریه مجله-جلسه ترفیع درمعاونت آموزشی دانشگاه برحسب مورد

یک شنبه

-------------

اتاق عمل بیمارستان نمازی با دستیاران ودانشجویان

یک هفته در میان کنفرانس مشترک یورونفرورادیوتراپی  وسپس اتاق عمل

دوشنبه

درمانگاه عصر

کارهای اجرایی گروه-یک هفته درمیان هیات ممیزه دانشگاه ویا شورای گروه و....

سه شنبه

درمانگاه عصر

راند آموزشی وسپس کنفرانس برای دانشجویان ودستیاران سال اول

چهار شنبه

شورای بخش-گراند راند-ژورنال کلاب-کنفرانس آموزشی باز آموزشی برحسب مورد وبا تنظیم قبلی برنامه جلسه اخلاق درپژوهش یا برنامه های دیگر مثل هیات تحریریه مجله پزشکی ایران

پنج شنبه

انجام بعضی از کارهای عقب مانده برنامه ریزیهای بخش –داوری مقاله-داوری تزو...

جمعه

*5کشیک درماه

*درهمه درمانگاههای عصر یک دستیار سال اول حضوردارد و خوداینجانب بیمار می بینم اگر موارد جالبی بود
برای دستیار وگاه دانشجویان توضیح داده میشود.لذا درمانگاه عصر اینجانب عملا"آموزشی است.

نام استاد:دکتر شیرازی

درمانگاه شهید مطهری

 

شنبه

اطاق عمل بیمارستان نمازی

اطاق عمل بیمارستان نمازی (یک هفته در میان)

یک شنبه

درمانگاه شهید فقیهی

راند آموزشی بیمارستان نمازی9-7

درمانگاه آموزشی مطهری 13:30-9

دوشنبه

اطاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

اطاق عمل شهید فقیهی

سه شنبه

اطاق عمل نمازی

اطاق عمل نمازی

چهار شنبه

گراند راند-کنفرانس بخش ارولوزی

پنج شنبه

بعد از اتاق عمل درمانگاه بیمارستان مادر و کودک

اتاق عمل بیمارستان مادر و کودک (صبح)

جمعه

*5کشیک درماه

نام استاد:دکترمحمد مهدی حسینی

عصر

صبح

روز

 

اتاق عمل مادر وکودک

درمانگاه آموزشی مطهری با دانشجویان پزشکی

شنبه

 

اتاق عمل آموزشی حضرت علی اصغر (ع)

اتاق عمل آموزشی حضرت علی اصغر (ع)

یک شنبه

 

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

دوشنبه

 

اتاق عمل  نمازی

اتاق عمل نمازی

سه شنبه

 

کلینیک مطهری

اتاق عمل حضرت علی اصغر (ع)

چهار شنبه

 

ژورنال کلاب –گراند راند

پنج شنبه


*5کشیک درماه

 نام استاد:دکتر علیرضا امین شریفی

عصر

صبح

روز

 

درمانگاه مطهری (ویژه)

درمانگاه آموزشی شهیدفقیهی بادستیاران

شنبه

 

-

اتاق عمل بیمارستان مادر و کودک

درمانگاه حضرت علی اصغر(ع) (دستیار ایشان حضور دارند)

یک شنبه

 

اتاق عمل آموزشی شهیدفقیهی

فعالیتهای پژوهشی

دوشنبه

 

اتاق عمل آموزشی با فلوشیپها حضرت علی اصغر(ع)

اتاق عمل آموزشی  با فلوشیپها حضرت علی اصغر(ع)

سه شنبه

 

-

درمانگاه آموزشی شهیدفقیهی

چهار شنبه

 

ژورنال کلاب –گراند راند-کنفرانسهای آموزشی مشترک با رشته های دیگر

پنج شنبه

*5کشیک درماه

نام استاد:دکترعلی آریافر

عصر

صبح

روز

 

اتاق عمل نمازی

اتاق عمل نمازی

شنبه

 

-------------

کلینیک  پروستات    10-8

درمانگاه شهید فقیهی13-10

یک شنبه

 

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل علی اصغر

دوشنبه

 

درمانگاه شهید فقیهی

راند آموزشی نمازی    10-8

درمانگاه آموزشی مطهری   13-10

سه شنبه

 

اتاق عمل  شهیدفقیهی

اتاق عمل بیمارستان مادر و کودک

درمانگاه بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

چهار شنبه

 

گراند راند-ژورنال کلاب

پنج شنبه

*5کشیک درماه  دربیمارستان شهیدفقیهی ونمازی

*راند اتفاقات بیمارستان شهیدفقیهی:  هر ماه یکبار                

*راند اتفاقات بیمارستان شهیدفقیهی باحضور دستیاران درطول هفته-راند بیمارستان شهیدفقیهی درطول هفته

نام استاد:دکترزهرا جهان آبادی

عصر

صبح

روز

 

----------

بیمارستان حضرت زینب(س)

اتاق عمل یک هفته در میان (صبح)

شنبه

 

یک هفته در میان یورودینامیک نمازی

بیمارستان حضرت زینب(س)-اتاق عمل صبح

یک شنبه

 

درمانگاه مطهری

یورودینامیک نمازی

دوشنبه

 

اتاق عمل نمازی

اتاق عمل نمازی

سه شنبه

 

یورودینامیک (یک هفته در میان)

درمانگاه حضرت زینب(س)10-8

درمانگاه آموزشی مطهری 13-10

چهار شنبه

 

صبح ها درمانگاه بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)« به ندرت»

شورای بخش-گراند راند-ژورنال کلاب باز آموزی برحسب مورد

پنج شنبه

*10کشیک درماه دربیمارستان حضرت زینب (س)

*به غیر از برنامه فوق درموارد ضروری همکاری لازم با اساتید مربوطه در اعمال جراحی میشود.

نام استاد:دکتر داریوش ایرانی

عصر

صبح

روز

 

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

شنبه

 

درمانگاه شهیدفقیهی

راند اموزشی شهید فقیهی-سنگ شکن شهید فقیهی

یک شنبه

 

درمانگاه مطهری

درمانگاه آموزشی شهیدفقیهی- سنگ شکن شهید فقیهی

دوشنبه

 

درمانگاه شهیدفقیهی

شورای آموزشی بخش - سنگ شکن شهید فقیهی

سه شنبه

 

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

چهار شنبه

 

صبح و عصر اتاق عمل بیمارستان مادر و کودک

شورای بخش-گراند راند-ژورنال کلاب-باز آموزی برحسب مورد

پنج شنبه

*5کشیک درماه

نام استاد:دکتر شهریار ضیغمی

 

عصر

صبح

روز

 

 

کلینیک پروستات 10-8

درمانگاه علی اصغر18-13

شنبه

 

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل علی اصغر

یک شنبه

 

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل بیمارستان مادر و کودک

درمانگاه بیمارستان مادر و کودک (بعد از اتاق عمل)

دوشنبه

 

درمانگاه مطهری

راند آموزشی بادانشجویان ساعت8

درمانگاه شهیدفقیهی

درمانگاه علی اصغر13-11

سه شنبه

 

اتاق عمل نمازی

اتاق عمل بیمارستان علی اصغر

چهار شنبه

 

برنامه عام گروه شامل:ژورنال کلاب-راند-کنفرانس

پنج شنبه

 

نام استاد:دکتر مهدی صالحی پور

عصر

صبح

روز

درمانگاه شهید فقیهی

راند بخش نمازی-راند پیوند

شنبه

اتاق عمل نمازی

--------

یک شنبه

اتاق عمل نمازی

-

دوشنبه

 اتاق عمل نمازی

درمانگاه شهید فقیهی(حضور دستیار)

سه شنبه

درمانگاه شهید فقیهی

 

چهار شنبه

 

    -------

پنج شنبه

 

 

نام استاد:دکتر حق پناه

عصر

صبح

روز

یک هفته در میان اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل حضرت علی اصغر (ع)

شنبه

 

اتاق عمل نمازی 10-8

درمانگاه آموزشی شهید فقیهی 1-11

یک شنبه

 

اتاق عمل شهید فقیهی

دوشنبه

 

اتاق عمل مادر و کودک (نازائی) 10-8 درمانگاه علی اصغر  12-10

سه شنبه

درمانگاه مادر وکودک (از ساعت 18-16)

نازائی (TESE)

درمانگاه شهید فقیهی-راند اموزشی شهیدفقیهی

چهار شنبه

اتاق عملی حضرت علی اصغر (ع)

گراند راند-کنفرانس بخش ارولوژی

پنج شنبه

 

نام استاد:دکتر حسن پور

عصر

صبح

روز

اتاق حضرت علی اصغر

-

شنبه

------

-

یک شنبه

------

درمانگاه شهید فقیهی

دوشنبه

------

اتاق عمل شهید فقیهی

سه شنبه

-------

درمانگاه حضرت علی اصغر

چهار شنبه

گراند راند

پنج شنبه

 

 

نام استاد:دکتر سیدعلی اصلاحی

عصر

صبح

روز

اتاق عمل بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)

راند بیمارستان شهید فقیهی

شنبه

واحد بین الملل مرودشت

واحد بین الملل مرودشت

درمانگاه آموزشی مطهری (یک هفته در میان)

یک شنبه

اتاق عمل بیمارستان مادر و کودک

بعد از اتاق عمل درمانگاه بیمارستان مادر و کودک

درمانگاه حضرت علی اصغر (ع)

دوشنبه

واحد بین الملل مرودشت

واحد بین الملل مرودشت

سه شنبه

اتاق عمل حضرت علی اصغر (ع)

اتاق عمل حضرت علی اصغر (ع)

چهار شنبه

اتاق عمل بیمارستان حضر ت علی اصغر (ع)

برنامه عام گروه شامل:ژورنال کلاب-راند-کنفرانس

پنج شنبه

    

 

 

 

 

 

 

برنامه های راند و درمانگاه آموزشی اساتید گروه یورولوژی

 

 

ردیف

استاد

راند آموزشی

درمانگاه آموزشی

مکان

روز

ساعت

مکان

روز

ساعت

1

دکتر مهدی صالحی پور

بیمارستان نمازی

شنبه

11:30-9:30

بیمارستان شهید فقیهی

سه شنبه

12-8

2

دکتر مهدی حسینی

بیمارستان نمازی

شنبه

10-7:30

درمانگاه مطهری

(دکتر علی اصلاحی)

بیمارستان حضرت علی اصغر

شنبه

دوشنبه

10:30-9

12-8

3

دکتر عباس حسن پور

بیمارستان شهید فقیهی

شنبه

10-7:30

بیمارستان شهید فقیهی

شنبه

12-10

4

دکتر داریوش ایرانی

بیمارستان شهید فقیهی

یکشنبه

14-11

بیمارستان شهید فقیهی

دوشنبه

14-8

5

دکتر مهدی شیرازی

بیمارستان نمازی

دوشنبه

8:30-7

درمانگاه مطهری

دوشنبه

13-8:30

6

دکتر شهریار ضیغمی

بیمارستان شهید فقیهی

سه شنبه

11-8

بیمارستان شهید فقیهی

سه شنبه

14-11

7

دکتر علی آریافر

بیمارستان نمازی

سه شنبه

10-8

درمانگاه مطهری

سه شنبه

14-10

8

دکتر عبدالعزیز خضری

بیمارستان نمازی

چهارشنبه

10-8

بیمارستان نمازی

درمانگاه مطهری یکشنبه-

سه شنبه-چهارشنبه

یکشنبه

 

2 ساعت

17-15

9

دکتر عبدالرضا حق پناه

بیمارستان شهید فقیهی

چهارشنبه

9:30-8

بیمارستان شهید فقیهی

چهارشنبه

11:30-9:30

10

دکتر زهرا جهان آبادی

بیمارستان نمازی

چهارشنبه

11:30-9:30

بیمارستان نمازی

چهارشنبه

13:30-11:30

11

دکتر علیرضا امین شریفی

-

-

-

بیمارستان شهید فقیهی

چهارشنبه

13-11

 برنامه اتاق عمل اساتید یورولوژی

 

نام استاد:دکتر مهدی شیرازی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل بیمارستان نمازی

اتاق عمل نمازی (یک هفته در میان)

یکشنبه

اتاق عمل شهید فقیهی

اتاق عمل شهید فقیهی

سه شنبه

اتاق عمل بیمارستان نمازی

اتاق عمل بیمارستان نمازی

چهارشنبه

 

نام استاد:دکتر محمدمهدی حسینی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

-

اتاق عمل آموزشی حضرت علی اصغر (ع)

یکشنبه

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

دوشنبه

اتاق عمل بیمارستان نمازی

اتاق عمل بیمارستان نمازی

سه شنبه

 

 

نام استاد:دکتر علیرضا امین شریفی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل آموزشی شهیدفقیهی

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

دوشنبه

اتاق عمل آموزشی با فلوشیپها حضرت علی اصغر(ع)

اتاق عمل آموزشی  با فلوشیپها حضرت علی اصغر(ع)

سه شنبه

 

نام استاد:دکتر علی آریافر

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل بیمارستان نمازی

اتاق عمل بیمارستان نمازی

شنبه

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل علی اصغر

دوشنبه

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

-

چهارشنبه

 

 

برنامه اتاق عمل اساتید یورولوژی

 

نام استاد:دکتر زهرا جهان آبادی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

-

اتاق عمل بیمارستان حضرت زینب (یک هفته در میان)

شنبه

-

اتاق عمل بیمارستان حضرت زینب

یکشنبه

اتاق عمل بیمارستان نمازی

اتاق عمل بیمارستان نمازی

سه شنبه

 

نام استاد:دکتر داریوش ایرانی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

شنبه

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

اتاق عمل آموزشی شهید فقیهی

چهارشنبه

 

نام استاد:دکتر شهریار ضیغمی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل علی اصغر

یکشنبه

اتاق عمل علی اصغر

-

دوشنبه

اتاق عمل نمازی

اتاق عمل علی اصغر

چهارشنبه

 

نام استاد:دکتر مهدی صالحی پور

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل نمازی

اتاق عمل نمازی (یک هفته در میان)

یکشنبه

اتاق عمل نمازی

-

دوشنبه

اتاق عمل نمازی

-

سه شنبه

برنامه اتاق عمل اساتید یورولوژی

 

نام استاد:دکتر عبدالرضا حق پناه

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل علی اصغر

شنبه

-

اتاق عمل نمازی

یکشنبه

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی

دوشنبه

 

نام استاد:دکتر عباس حسن پور

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل علی اصغر

-

شنبه

 

اتاق عمل شهید فقیهی

سه شنبه

 

 

نام استاد:دکتر سیدعلی اصلاحی

 

عصر

صبح

روزهای هفته

اتاق عمل علی اصغر

اتاق عمل علی اصغر

چهارشنبه

 


 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-15 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ