تاریخچه گروه :

شروع كار در رشته یورلوژی تقريبا همزمان با كار باليني در دانشكده پزشكي شيراز حدود سال 1330 و توسط جراحان عمومي آن زمان بود، در اين ميان بايد از مرحوم دكتر حسين علي فاتح نژاد كه فارغ التحصيل پزشكي از دانشگاه تهران و متخصص جراحي عمومي- یورلوژی از كشور فرانسه بود نام برد. وضع فعاليت در رشته یورلوژی و در اين دانشگاه تا سالهاي 1340 تقريباً به همين منوال بود تا اينكه بتدريج دانشكده پزشكي در بطن گروه جراحي عمومي فارغ التحصيلاني در اين رشته از آمريكا بخدمت گرفت و در دو بيمارستان سعدي ( شهيد دکتر فقيهي ) و نمازي مشغول خدمت شدند كه در اين ميان بايد از مرحوم دكتر روح اله كدیور و دكتر محمد سناديزاده و دکتر کانون از آمريكا نام برد.

در اين زمان بخش یورلوژی مستقلي وجود نداشت و فقط تقسيم كار بين جراحان بود و بيماران یورلوژی توسط متخصصين اين رشته ديده شده و جراحي مي شدند.

برنامه آموزشي یورلوژیستها به آموزش دانشجويان پزشكي و دستياران جراحي عمومي ختم مي شد بعبارت ديگر یورلوژیستهاي شاغل عضوي از گروه آموزشي جراحي عمومي بودند.

مدتها بر همين منوال گذشت ولي با تغيير و تحولي كه در سياست كلي دانشگاه و روند علمي آن بوجود آمد زمينه نوگرايي مهيا شد و در همين شرايط بوجود آمده بود كه  دكتر محمد سناديزاده در سال 1347 اولين مورد پيوند كليه در ايران و خاورميانه و شايد آسيا از دنور زنده در بيمارستان نمازي شيراز با موفقيت انجام داد در سال بعد مرحوم دكتر روح اله كديور اولين مورد پيوند كليه از كاداور در ايران بانجام رسانيد . اين موفقيتها در شرايطي بود كه همودياليز در اختيار نداشته و داروهاي ايمنوسوپروسيو وضع كنوني نداشت.

تاسيس بخش یورلوژی و پذيرش دستيار به سال 1351 بر مي گردد كه بخش یورلوژی بعنوان شعبه اي از گروه جراحي با گرفتن يك دستيار در سال شروع شد و در اين زمان اساتيد بخش ، مرحوم دكتر روح اله كديور و مرحوم دكتر پرويز جواهري بودند كه هر دو فارغ التحصيل یورلوژی از آمريكا بودند.

موانع قانوني كه آنوقت حاكم بر دانشگاه بود مانع از جذب فارغ التحصيلان متخصص داخل كشور بود( دو شرط استخدام ، خدمت بصورت تمام وقت جغرافيايي در دانشگاه و دارابودن مدرك تخصصي از آمريكا يا انگليس) لذا نياز بخش یورلوژی را از فارغ التحصيلان خارج تامين كردند كه در اينجا بايد از استخدام يك یورلوژیست انگليسي هندي تبار بنام انوحليم نام برد. ايشان فارغ التحصيل از دانشگاه لندن بود و تا يكسال بعد از انقلاب در ايران ماند.

در سالهاي كمي قبل از انقلاب دكتر عبد العزيز خضري و دكتر احمد كسرائيان بترتيب فارغ التحصيل و متخصص از انگلستان و آمريكا بجمع اين بخش پيوستند و برنامه آموزش و تربيت دستيار روند بهتري يافت اما دیری نپائيد كه در سالهاي انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي، در اوايل جنگ تحميلي عراق عليه ايران بخش یورلوژی دچار تنش مجدد گرديد . از يكطرف دكتر كسرائيان ، دكتر كديور، و دكتر حليم ايران را ترك كردند و از طرف ديگر جنگ تحميلي موجب افزايش بار درماني شده بود كه در اين برهه زمان با تلاش و سخت كوشي يكی دو نفر باقيمانده و در حقيقت استقامت و پايداري دكتر خضري بخش اداره و دستياران در حين تحصيل را فارغ التحصيل نموده و به استخدام بخش یورلوژی در آورد و دوباره بخش سروساماني گرفت. بتدريج از بين فارغ التحصيلان یورلوژی زبده داخل كشور افرادي بجمع هيات علمي پيوسته و مشكلات كادر هيات علمي بكلي حل شد.

تا سال 1385 بخش ارولوژي بر حسب سياست كلي دانشگاه و طبق استانداردهاي جهاني و دانشگاههاي معتبر و معروف آمريكا و انگليس بخشي از گروه جراحي بود اما پس از آن بخش ارولوژي مشابه بقيه مراكز دانشگاهي ايران شد و ارولوژي از بخش جراحي عمومي جدا و بصورت مستقل درآمد .

در حال حاضر فضاي آموزشي گروه ارولوژي در 4 مركز به ترتيب بيمارستان شهيد فقيهي ، بيمارستان نمازي (ارولوژي عمومي ) بيمارستان علي اصغر (مركز اندويورولوژي ) و مركز پيوند اعضاء در بيمارستان نمازي (اساتيد ارولوژي و دستياران در اين مركز با بخش پيوند اعضاء جراحي عمومي همكاري دارند ) .  

گروه ارولوژي داراي هفت عضو هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و چهار عضو هيات علمي تمام وقت غير جغرافيايي است.

انتخاب اين اساتيد از بين بهترين و شريفترين فارغ التحصيلان داخل بر طبق ضوابط علمي دنيا بوده است.

در توانمندي اساتيد اين بخش همين بس كه بسياري از اعمال جراحي جديد انجام شده در اين مركز اولين بار در ايران – منطقه و در مواردي مانند جايگزيني مثانه اولين بار در آسيا بوده است.

تعداد فارغ التحصيلان اين مركز حدود 100 نفر بوده و ساليانه 5 دستيار پذیرش می شوند. بسياري از فارغ التحصيلان یورلوژی اين مركز در دانشگاههاي بزرگ داخل در سمت عضو هيات علمي بوده و در موارد چندي در دانشگاههاي معتبر دنيا (امريكا) عضو هيات علمي هستند.

اساتيد اين بخش در سه مركز پژوهشي مصوب و بخش Animal lab فعالند. اين مركز یورلوژی استعداد تربيت فلوشيپ در بعضي ار رشته ها را دارا است و به زودی اين پتانسيل را به فعل در خواهد آورد. در برنامه استراتژيك كه بطور جدي دنبال مي شود قرار است به غير از بخش انديورولوژي كه مصوب شده و فلوشيپ مي گيرد در رشته هاي ارولوژي اطفال و آنكولوژي فلوشيپ داشته باشد كه كليه شرايط آن فراهم شده است .  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-22 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ