سال 1396

 

کشیک فروردین
آنکال فروردین
اردیبهشت
آنکال اردیبهشت
خرداد
آنکال خرداد
تیر
آنکال تیر
مرداد
آنکال مرداد
شهریور
آنکال شهریور
مهر

آنکال مهر
آبان
آنکال آبان
آذر
آنکال آذر
دی
آنکال دی
بهمن
آنکال بهمن
اسفند
آنکال اسفند

سال 1395

 

 فروردین  اردیبهشت خرداد
کشیک اساتید در رجائی و زینبیه
 تیرمرداد 

آنکال مرداد
شهریور

آنکال شهریور
 مهر آبان آذر
 دی بهمن اسفند 

سال 1394

 

 فروردین  اردیبهشت خرداد
 تیرمرداد  شهریور
 مهر آبان آذر
 دی بهمن اسفند


 

سال 1393

 

 فروردین  اردیبهشت خرداد
 تیرمرداد  شهریور
 مهر آبان آذر
 دی بهمن اسفند


 

سال 1392

 

 

 فروردین  اردیبهشت خرداد
 تیرمرداد  شهریور
 مهر آبان آذر
 دی بهمن اسفند


                                                                               

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-18 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ