برنامه هفتگی سرویس گلوکوم (آبان ماه 95)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر فارسیانی

درمانگاه استاد معصوم پور (مطهری)

شنبه

 

 

دکتر فارسیانی

درمانگاه استاد معصوم پور(مطهري)

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

دکتر فارسیانی

اتاق عمل استاد معصوم پور (خلیلی )

سه شنبه

 

 

دکتر فارسیانی

اتاق عمل استاد معصوم پور (خليلي)

چهارشنبه

 

برنامه هفتگی سرویس شبکیه(آبان ماه 95)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

دکتر یاسمی

PRP

دکتر بیگی

(پوستچی)Imaging  استاد آفرید

دکتر ظاهریانی

درمانگاه استاد اشرف (پوستچی)

-

اتاق عمل استاد رحیمی (خلیلی)

شنبه

-

ROP

دکتر بیگی

درمانگاه استاد آفريد (مطهري)

 

درمانگاه استاد رحیمی (یووئیت مطهری)

دکتر ظاهریانی

اتاق عمل استاد محسن فروردین (خلیلی)

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دکتر بذرافکن

دکتر بیگی

اتاق عمل استاد نوروززاده (خليلي)

دوشنبه

 

 

دکتر بیگی

 

درمانگاه استاد محسن فروردین (پوستچی)

سوپر پوستچی

درمانگاه استاد نوروززاده (پوستچی)

دکتر ظاهریانی دکتر بذرافکن

اتاق عمل استاد اشرف (خلیلی)

سه شنبه

دکتر ظاهریانی

درمانگاه استاد اشرف(مطهری)

دکتر بذرافکن

درمانگاه استاد محسن فروردین (مطهری)

 

-

درمانگاه استاد رحیمی (پوستچی)

دکتر بیگی

اتاق عمل استاد آفرید (خلیلی)

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

دکتر بیگی*

دکتر بذرافکن*

اتاق عمل استاد نوروززاده (خلیلی)

پنج شنبه

*یک هفته در میان

 

 

برنامه هفتگی سرویس قرنیه(آبان ماه 95)

 

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

-

درمانگاه استاد موحدان (مطهری)

دکتر اکبری

دکتر آزادی

دکتر یزدان پناه

اتاق عمل استاد جمالی(خلیلی)

دکتر بذرافکن

دکتر راستی سال یک

درمانگاه استاد صلوتی

سوپر پوستچی

درمانگاه استاد بامداد(پ)

شنبه

دکتر راستی

 

درمانگاه استاد بامداد

سوپر پوستچی

درمانگاه استاد جمالی (پوستچی)

دکتر اکبری

دکتر یزدان پناه

اتاق عمل استاد صلوتی

دکتر یزدان پناه دکتر آزادی

دکتر بذرافکن

اتاق عمل استاد نجابت

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

-

رفراكتيو (استاد جمالي)

دکتر قنبری

سال یک

درمانگاه استاد جمالی (مطهری)

دکتر مشکسار

دکتر یزدان پناه

اتاق عمل استاد موحدان

دکتر اکبری

دکتر راستی

دکتر آزادی

اتاق عمل استاد بامداد

سه شنبه

دکتر آزادی

درمانگاه استاد صلوتی (مطهری)

دکتر یزدان پناه

سال یک

درمانگاه استاد نجابت(پوستچی)

دکتر اکبری

دکتر راستی

اتاق عمل استاد بامداد(خلیلی)

-

درمانگاه استاد موحدان (پوستچی)

چهارشنبه

برنامه هفتگي سرويس پاتولوژي(آبان ماه 95)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر مشکسار

استاد روزيطلب/ استاد اقتداري(خليلي)

شنبه

 

 

دکتر مشکسار

درمانگاه استاد اقتداري(پوستچي)

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر مشکسار

استاد اقتداري(خليلي)

چهارشنبه

 

 

 

برنامه سرویس  پلاستیک(آبان ماه 95)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

 

 

شنبه

 

 

دکتر زارع- دکتر بوالخیر

اتاق عمل استاد اوجی (دستغیب)

یکشنبه

 

 

دکتر زارع- دکتر بوالخیر

درمانگاه استاد اوجی (پوستچی)

دوشنبه

 

 

دکتر زارع- دکتر بوالخیر

اتاق عمل استاد اوجی (خلیلی)

سه شنبه

 

 

دکتر زارع- دکتر بوالخیر

درمانگاه استاد اوجی (مطهري)

چهارشنبه

 

برنامه هفتگی سرویس استرابیسم(آبان ماه 95)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر جلال پور

درمانگاه استاد طالب نژاد ( مطهری)

دکتر جعفری

دکتر قنبری

درمانگاه استاد مجید فروردین(پوستچی)

شنبه

 

 

دکتر جعفری

دکتر جلال پور

اتاق عمل استاد طالب نژاد (دستغیب)

دکتر قنبری

اتاق عمل استاد مجید فروردین (خلیلی)

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

دکتر جعفری

دکتر جلال پور

اتاق عمل استاد طالب نژاد (خلیلی)

سه شنبه

 

 

 

دکتر قنبری

دکتر جعفری

 

درمانگاه استاد مجید فروردین(مطهری)

دکتر جلال پور

درمانگاه استاد طالب نژاد (پوستچی )

چهارشنبه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-16 11:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ