برنامه هفتگی سرویس گلوکوم (دی ماه 97)هفته اول

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر عابدزاده- دکتر خزایی-دکتر بلوکی

درمانگاه استاد معصوم پور (مطهری)

شنبه

 

 

دکتر خزاییدکتر عابدزاده- دکتر بلوکی

درمانگاه استاد معصوم پور(مطهري)

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

دکتر عابدزاده -دکتر خزایی - دکتر بلوکی

اتاق عمل استاد معصوم پور (خلیلی )

سه شنبه

 

 

دکتر عابدزاده-دکتر خزایی دکتر بلوکی-دکتر عزیزپور

اتاق عمل استاد معصوم پور (خليلي)

چهارشنبه

 

برنامه سرویس  پلاستیک(دی ماه 97)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

دکتر برهمند

اتاق عمل استاد اوجی(دستغیب)

دکتر رضوی زادگان- دکتر شیروانی-

اتاق عمل استاد ابطحی( دستغیب)

شنبه

 

 

دکتر رضوی زادگان - دکتر شیروانی- دکتر برهمند

اتاق عمل استاد ابطحی(دستغیب)

یکشنبه

 

 

دکتر رضوی زادگان - دکتر شیروانی- دکتر برهمند

درمانگاه استاد ابطحی (پوستچی)

دوشنبه

 

 

دکتر رضوی زادگان - دکتر شیروانی- دکتر برهمند

اتاق عمل استاد اوجی(خلیلی)

سه شنبه

 

 

دکتر رضوی زادگان - دکتر شیروانی- دکتر برهمند

درمانگاه استاد اوجی

چهارشنبه

 

 

 

برنامه هفتگی سرویس شبکیه(دی ماه 97)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

 

 

دکتر خانی

(پوستچی)Imaging  استاد آفرید

دکتر مع الحق-دکتر عزیرپور-دکتر افراسیابی

درمانگاه استاد اشرف(پوستچی)

شنبه

 

 

 

 

دکتر خانی

درمانگاه استاد آفريد (مطهري)

 

دکتر شهریور- دکتر افراسیابی

اتاق عمل استاد محسن فروردین (خلیلی)

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دکتر خانی دکتر افراسیابی

 

اتاق عمل استاد نوروززاده (خليلي)

دوشنبه

 

 

 

دکتر افراسیابی

درمانگاه استاد محسن فروردین (پوستچی)

 

 

دکتر مع الحق -  دکتر خانی

اتاق عمل استاد اشرف (خلیلی)

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

دکتر خانی دکتر افراسیابی

 

اتاق عمل استاد نوروززاده (خلیلی)

پنج شنبه

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی سرویس قرنیه(ماه 97)

 

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر غضنفری دکتر جهانگیریدکتر جوکار-دکتر جانی پور

اتاق عمل استاد جمالی(خلیلی)

دکتر نیک آیین-دکتر خانی

درمانگاه استاد صلوتی

دکتر رضاییان-دکتر عمادی

درمانگاه استاد بامداد(پوستچی)

شنبه

دکتر جوکار

درمانگاه استاد بامداد (مطهری)

دکتر عزیزپور-دکتر جانی پور

درمانگاه استاد جمالی (پوستچی)

 

 

دکتر غضنفری- دکتر رضاییاننیک آیین(هفته 1و2 و3) دکتر عمادی (هفته 4و5

اتاق عمل استاد نجابت

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

دکتر نیک آیین

درمانگاه استاد نجابت

دکتر شهریور-دکتر تمدن- دکتر جوکار

اتاق عمل استاد جمالی (خلیلی)

        دکتر جهانگیریدکتر رضاییان- دکتر عزیزپور-دکتر عمادی-

اتاق عمل استاد بامداد(دستغیب)

سه شنبه

 

 

دکتر عمادی-دکتر جوکار

درمانگاه استاد نجابت(پوستچی)

دکتر جهانگیری- دکتر غضنفری-دکتر رضاییان-دکتر نیک آیین-دکتر جانی پور

اتاق عمل استاد بامداد(خلیلی

)

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی سرویس استرابیسم (آذر ماه 97)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر اکران -دکتر صادقی-دکتر دهقان خلیلی

اتاق عمل استاد خلیلی (خلیلی )

دکتر درگاهی-دکتر میرزایی

درمانگاه استاد مجید فروردین (پوستچی)

شنبه

دکتر صادقی

درمانگاه استاد خلیلی (پوستچی)

دکتر مع الحق-دکتر درگاهی-دکتر میرزایی

اتاق عمل استاد طالب نژاد (دستغیب)

دکتر اکران-دهقان خلیلی

اتاق عمل استاد مجید فروردین (خلیلی)

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

دکتر دهقان خلیلی-دکتر جانی پور

درمانگاه استاد خلیلی (پوستچی)

دکتراکران- دکتر درگاهی-دکتر میرزایی دکتر صادقی

اتاق عمل استاد طالب نژاد (خلیلی)

سه شنبه

دکتر میرزایی-دکتر افراسیابی

درمانگاه استاد خلیلی (مطهری)

 

دکتر شهریور-دکتر صادقی

درمانگاه استاد مجید فروردین(مطهری)

دکتر درگاهی-دکتر دهقان خلیلی

درمانگاه استاد طالب نژاد (پوستچی )

چهارشنبه

 

پاتولوژي(دی ماه 97)

نام دستیار

برنامه

نام دستیار

برنامه

ایام هفته

 

 

دکتر محمدپور-دکتر تمدن

اتاق عمل استاد اقتداري(خليلي)

شنبه

 

 

دکتر محمدپور- دکتر تمدن

درمانگاه استاد اقتداري(پوستچي)

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر محمدپور- دکتر تمدن

استاد اقتداري(خليلي)

چهارشنبه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-10 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ