اعضای بخش پزشکی هسته ای
مسئول بخش
 
سرکار خانم مهناز تعبدی
مدرک تحصیلی
کاردان رادیولوژی
شماره تماس
36125318
 
تکنولوژیست ارشد
 
سرکار خانم ناهید مسعودی
مدرک تحصیلی
کارشناس رادیولوژی
شماره تماس
36125322
 
تکنولوژیست های بخش
 
جناب آقای منصور سلطانی فرد
مدرک تحصیلی
کارشناس رادیولوژی
شماره تماس
36125322
 
 
سرکار خانم مژده هوشمندی
مدرک تحصیلی
کاردان پزشکی هسته ای
شماره تماس
36125322
 
 
جناب آقای محمد عاطفی
مدرک تحصیلی
کارشناس رادیولوژی
شماره تماس
36125322
 
 
سرکار خانم فاطمه عبادی
مدرک تحصیلی
کارشناس پزشکی هسته ای
شماره تماس
36125322
 
 
جناب آقای متین بغدادی
مدرک تحصیلی
کارشناس پزشکی هسته ای
شماره تماس
36125322
 
نیروهای طرحی 
 
سرکار خانم طاهره مردانی
مدرک تحصیلی
کارشناس پزشکی هسته ای
شماره تماس
36125322
 
 
سرکار خانم شکوه علّه پوری
مدرک تحصیلی
کارشناس پزشکی هسته ای
شماره تماس
36125322
 
پرستاران بخش
 
سرکار خانم فاطمه بانشی
مدرک تحصیلی
کارشناس پرستاری
شماره تماس
36125108
 
 
سرکار خانم شهره کامران زاده
مدرک تحصیلی
کارشناس پرستاری
شماره تماس
36125108
 
پذیرش بخش
 
سرکار خانم منیژه حسینی فر
مدرک تحصیلی
 
شماره تماس
36125317
 
 
سرکار خانم نازیلا زیبایی
مدرک تحصیلی
کارشناس روانشناسی
شماره تماس
36125317
 
 
جناب آقای مهبودی
مدرک تحصیلی
 
شماره تماس
36125317
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 13:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ