اسامی دستياران گروه نورولوژی مشغول به تحصيل

 

نام ونام خانوادگی

 

 

ورودي

 

ايميل

دكتر سميه حسنه تمر

91

hasanetamar@sums.ac.ir

دكتر احد فرضي

91

AhadFarzi@Gmail.com

دكتر ايمان سبز گلين

91

Imansabzgolin@yahoo.com

دكتر فاطمه حجري

91

hajari.fatemeh@gmail.com

دكتر علي غالب القرن

91

Rahbr2010@yahoo.com

دكتر حورا حيدري

91

horaheidari@yahoo.com

دكتر فهيمه استخري

91

--

دكتر عارفه خادمي

91

Arefeh33@yahoo.com

دكتر زهرا شمس زاده

90

z_shamszadeh@yahoo.com

دكتر ذبيح اله هاشم زهي

90

zabih1966@yahoo.com

دكتر الهام رحمانيان حقيقي

90

elhamrahmanianhaghighi@yahoo.com

دكتر راضيه رضايي

90

razie.rezaii@gmail.com

دكتر سولماز نورزاده

90

solmaz.noorzadeh@yahoo.com

دكتر كمال باستاني

89

bastaniK@sums.ac.ir

دكتر محسن فرزدقي

89

Mfarazdaghi@yahoo.com

دكتر محسن مرادپوري طلايي

89

Dr.m.Talaei@Gmail.com

دكتر مريم جلالي جهرمي

89

maryamjalali4@Gemail.com

دكتر ندا حسيني

89

hneda@gmail.com

دكتر مريم شريفيان درچه

89

Maryamsharifian@yahoo.com

دكتر صفورا كوكبي

89

kowkabis@gmail.com

دکتر محمدرضا رعيت

88

raeyatr@sums.ac.ir

دکتر علی اکبر کديور

88

Kadivara@sums.ac.ir

دکتر ليلا نيکنام

88

NiknamL@sums.ac.ir

دکتر محمدعلی رضوی زادگان

88

AliRazavi1357@Gmail.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-31 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ