برنامه دستياري و اهداف آموزشي رشته جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات

دستياران جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات در طي پنج سال ، به متخصصاني تبديل مي شوند كه به كار پيشگيري ، تشخيص ، ارزيابي ، درمان جراحي و غير جراحي مشكلات سيستم عصبي مركزي و محيطي ، سيستم عصبي خودكار ، ساختارهاي حمايت كننده ، سيستم عروقي و ستون فقرات كاملاً آگاه و قادر به درمان مناسب موارد فوق باشند .


 الف اهداف كلي :

در پايان دوره آموزشي پنج ساله ، دستيار جراحي اعصاب بايد:
-1 اطلاعات پايه و باليني كافي را كسب كرده باشد و بتواند آنرا در طول اشتغال پزشكي خود در سطح مطلوب حفظ و بكار گيرد .

-2 در گرفتن شرح حال انجام معاينات فيزيكي و تهيه خلاصه پرونده بيماران مهارت كافي داشته باشد .

-3 بتواند بررسي هاي تشخيصي لازم را درخواست و تفسير نمايد .

-4 مهارت هاي لازم براي انجام اقدامات تشخيصي در حيطه جراحي اعصاب را كسب كرده باشد .

-5 مهارت اجراي درمان مناسب هر بيمار جراحي اعصاب را بر اساس امكانات درماني مختلف داشته و قضاوت باليني مناسبي پيدا كند .

-6 حدود اختيارات شغلي خود را بشناسد و بتواند در موارد ضروري با همكاران ساير رشته ها و نيز همكاران جراحي اعصاب ماهر در فيلد خاص مشاوره كند .

-7 اصول اخلاقي نظير برخورد مناسب با بيماران و احترام به آنان ، احترام به همكاران ، صداقت ، رازداري در قبال اطلاعات بيمارو ساير موارد مرتبط با حرفه خود را همواره رعايت نمايد و رفتار مناسبي در شأن جراح اعصاب نشان دهد .


 ب اهداف اختصاصي:


سال اول : پس از گذراندن 3 ماه جراحي عمومي و 3 ماه بخش جراحي اعصاب ، 6 ماه حضور در اورژنس جراحي اعصاب ، دستيار بايد بتواند :
-1 از بيماران جراحي مغزواعصاب و ستون فقرات شرح حال بگيرد و معاينه فيزيكي عمومي و نورولوژيك كامل انجام دهد .

-2 مراقبتهاي قبل و بعد از عملهاي جراحي انتخابي ، اورژانس و تروما ، درمان اختلالات آب و الكتروليت تشخيص و درمان اختلالات اسيد و باز و تشخيص و درمان شوك و ترميم زخم را انجام دهد .

-3 انديكاسيونها و موارد درخواست آزمايشهاي عمومي و اختصاص لازم را تشخيص دهد .

4- با مراقبتهاي ويژه بيماران جراحي مغزواعصاب در بخش آی سی یو آشنا باشد.

5- بتواند LP و ميلوگرافي را انجام داده و در اعمال جراحي اورژانس مغز و اعصاب و ستون فقرات   به عنوان کمک شركت نمايد .

-6 بتواند انديكاسيون انجام جراحي هاي اورژانس را تعيين نمايد .

-7 در پايان سال اول بايستي عملهاي مربوط به تروماي مغز را انجام دهد .


سال
دوم :
پس از گذراندن 3 ماه بخش جراحي اعصاب نمازي، یکماه چرخش راديولوژي ، یک ماه چرخش پاتولوژي ، سه ماه بخش جراحي اعصاب چمران و 4 ماه اطاق عمل جراحي مغز و

اعصاب بايد بتواند :

-1 اصول كلي ، شيوه هاي تشخيص و اقدامات درماني كليه موارد اورژانس و غير اورژانس جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات را توضيح دهد و روشهاي درماني مناسب براي هر بيمار را انتخاب نمايد .

2- با position و approach هاي مختلف عملهاي جراحي مغزواعصاب و ستون فقرات آشنا باشد. 

-3 در كليه اعمال جراحي مغزواعصاب و ستون فقرات بعنوان كمك شركت نمايد .

-4 دبريديمان زخم ، ترياناسيون و ونتريكولوستومي ، تخليه هماتوم اپيدورال عمل جراحي شكستگي هاي كوچك فرورفته جمجمه و تراكشنهاي جمجمه را انجام دهد .

5- با تفسیر CT اسکن و MRI كاملاً آشنا باشد .

-6 قادر به تشخيص نوع رنگ آميزي لام هاي نوروپاتولوژي باشد و بتواند آنها را تفسير كند.

سال سوم :
پس از گذراندن 1 ماه چرخش پاتولوژي ،سه ماه بخش جراحي اعصاب چمران و 8ماه اطاق عمل جراحي مغز و اعصاب و بايد:

-1 با بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات و درمان آنها كاملاً آشنا باشد و آموخته هاي سالهاي قبل را تكميل نمايد .

-2 در اعمال الكتيو جراحي مغزواعصاب و ستون فقرات فعالانه و بعنوان كمك شركت نمايد .

-3 علاوه بر تكميل كارهاي عملي سالهاي قبل ، بتواند تخليه انواع هماتومهاي درون جمجمه اي و جاگذاري شانتهاي مغزي را انجام دهد .

-4 درمان ضربه هاي مغزي را به نحو احسن انجام دهد.


سال
چهارم :
پس
از گذراندن 6 ماه نورولوژي و 6 ماه اول دوره دستياري ارشد ، بايد :

-1 با بيماريهاي مغز و اعصاب و اورژانسهاي آن آَشنا باشد ، اصول اوليه و تفسير الکتروفیزیولوژی را بداند .

 

-2 دانش سالهاي قبل را تكميل نمايد ، از جمله جراحي تومورهاي مغز و قاعده جمجمه و عروق مغز و با مطالب روز و ژورنالهاي رايج جراحي مغزواعصاب و ستون فقرات آشنا باشد .

-3 در اعمال جراحي مغزواعصاب و ستون فقرات بعنوان كمك استاد يا نفر اول شركت نمايد .

-4 توانايي پيشبرد اهداف تشخيصي درماني بخش جراحي مغزواعصاب را داشته باشد.


سال
پنجم :
پس
از گذراندن 6 ماه دوم دوره دستياري ارشد و همچنين يك ماه ميكرولب و نيز يك ماه پايان نامه بايد :

-1 بتواند كليه جراحي هاي شايع مغز و اعصاب و ستون فقرات را به نحو احسن انجام دهد.

-2 تبحر مهارتهاي سالهاي قبل را تكميل نمايد .

-3 توانايي ارائه يك سخنراني در كنگره هاي علميداخلي يا خارجي را داشته باشد .

-4 توانايي انجام تحقيق را به نحو احسن كسب كرده و با مقاله نويسي آشنايي كامل داشته باشد.

-5 اصول اخلاقي صحيح در برخورد با بيماران ، همراهان بيماران ، احترام به همكاران و رعايت كامل شئون پزشكي در حيطه جراحي اعصاب را به بهترين نحو آموخته باشد .

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-18 14:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ