رشته جراحي مغز و اعصاب يك شاخه تخصصي از علوم پزشكي است كه فراگيرندگان آن در كليه زمين ههاي مربوط به مشكلات سيستم عصبي مركزي ، محيطي ، سيستم عصبي خودكار ،جمجمه،ستون فقرات و ساير ساختارهاي حمايت كننده و سيستم هاي آن به مطالعه مي پردازد و در جهت تشخيص ، درمان جراحي وغير جراحي ، مراقبت و بازتواني انواع بيماري هاي مربوط به آنها اقدام مي كنند

طول دوره تحصيل در اين رشته ۵ سال است.

ماموريت اصلي رشته جراحي مغز و اعصاب در كشور ، تربيت متخصصيني با سطح علمي بالا ،توان پژوهشي لازم ومسلط به اقدامات تشخيصي ودرماني با رعايت اصول اخلاقي است كه منجر به ،ارائه مناسب ترين خدمات گردد.

 

دانش آموختگان رشته جراحي مغز و اعصاب بايد در پايان دوره قادر باشند :

-1با گرفتن شر ح حال ، انجام معاينات باليني، درخواست صحيح آزمايشات پاراكلينيكي تشخيصي،تفسير و تحليل داد ه هاي گردآوري شده ازبيماران و استدلال باليني به تشخيص صحيح بيماري ها مرتبط بارشته دست يابند .

 بيماران مغزي ، نخاعي ، سلسله اعصاب محيطي،جمجمه و ستون ( Management ) -2 رويكرد مناسب درماني و اداره فقرات را انتخاب يا طراحي كنند و آن را اجرا و ارزشيابي نمايند .

-3 درزمينه ارائه مشاوره به همكاران رشته هاي ديگرودرخواست مشاوره ازآنها به موقع و بامهارت كافي اقدام نمايند

-4 كليه اعمال جراحي مغز ، نخاع ، اعصاب محيطي ، ستون فقرات ، جراح ي هاي ميكروسكوپي ، انواع سمپاتكتومي ، درمان كاشتن مواد راديواكتيودر مغز* ، جراحي آندوسكوپي و اعمال مرتبط ديگر كه در اين ، ( Pain management ) درد برنامه پيش بيني شده اندرا در حد تسلط انجام دهند .

-5 در مورد گردآوري اطلاعات مربوط به رشته جراحي مغزواعصاب در منطقه تحت پوشش خدمتي خود اقدام نمايند .

-6 درباره بيماري هاي رشته جراحي مغز و اعصاب تحقيقات بنيادي و كاربرد ي را طراحي ، اجرا و ارزشيابي كنند و نتايج تحقيقات خود را منتشر نمايند .

-7 بخش ها و مراكز جراحي مغز و اعصاب را مديريت نمايند .

-8 در مورد آموزش بيماران ، جمعيتهاي خاص در سطح جامعه و جمعيتهاي دانشگاهي متناسب با نيازاقدام نمايند .

کمیته راهبردی گروه جراحی مغز واعصاب

 

اقدامات تشخيصي :

• (بيوپسي مغز ، عروق ، جمجمه

• (مانند پونكسيون لومبر ،بيوپسي فقرات

• (مانند بيوپسي اعصاب

 

-2 مراقبت وپيگيري درمان بيماران در بخش ويژه

 

-3 پروسيجر هاي جراحي مغز ،ستون فقرات واعصاب محيطي:

 

الف-موارد اورژانس

اصلاح انواع فشارها برروي نسج عصبي

اصلاح شكستگي هاي جمجمه وستون فقرات

تخليه هماتوم ها

رفع فشار مغزي

كششهاي ستون فقرات

 

ب- موارد انتخابي

اصلاح اختلالات مادرزادي

درمان ضايعات دژنراتيو

درمان ضايعات عفوني

درمان ضايعات تومورال

درمان ضايعات فونكسيونل

درمان ضايعات عروقي

 

حداقل ساعت كار در دوران دستياري:

تحصيل در دوره دستيار ي به طور تمام وقت بوده و براساس برنامه اي است كه از طرف مدير گروه تنظيم مي شود حداقل ساعت كار به شرح ذيل است :

روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 16:30

پنج شنبه ها از ساعت  7:30 لغایت 12:30

 

3 – برنامه كشيك دستياران: حداقل برنامه كشيك دستياران در زمينه هاي باليني به شرح زير خواهد بود. – 3

* - سال اول 12 كشيك در ماه

* - سال دوم 10 كشيك در ماه

* - سال سوم 8 كشيك در ماه

* - سال چهارم و پنجم 6 كشيك در ماه

 

تبصره 1 – كليه دستياران شاغل به تحصيل در بيمارستان ، از ناهار و دستياران كشيك علاوه بر آن از خوابگاه ، صبحانه و شام برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 – تنظيم برنامه و افزايش كشيك موظف ، طبق ضوابط به عهده مدير گروه است.

تبصره 3 – حكم آموزشي دستيار يكساله است و صدور حكم سال بالاتر بعد از احراز شرايط ارتقاي ساليانه مي باشد.

 

دستيار ارشد:

همه ساله دو نفر از بين دستياران تخصصي دو سال آخر در هر گروه آموزشي بيمارستاني ، با توجه به كفايت ، تعهد ، وجدان كاري و ميزان فعاليت آنها ، توسط دستياران پيشنهاد ، و از بين آنها يك نف ر به تائيد شوراي گروه انتخاب و با حكم رئيس دانشكده به عنوان دستيار ارشد منصوب مي شود.

تبصره : وظايف دستيار ارشد به موجب آئين نامه اي است كه به پيشنهاد مدير گروه و تصويب رئيس دانشكده پزشكي مربوطه به اجرا گذاشته مي شود.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-5 14:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ