اسامی اعضاء هیات علمی بخش گوارش و کبد
دکتر محمد باقر لنکرانی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استاد
دکتر محمد رضا فتاحی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار
دکتر سید محمد کاظم حسینی اصل
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار
دکتر جواد کاویانی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار
دکتر مهوش علیزاده
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار
دکتر محمد حسن کاظمی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار
دکتر مریم معینی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار
دکتر علیرضا رحیمی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار
دکتر فرداد اجتهادی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار
دکتر محمد علی نجاتی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار

رئیس بخش گوارش و کبد: آقای دکتر محمد رضا فتاحی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-26 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ