برنامه اساتید گروه داخلی مقیم در بیمارستان نمازی و شهید فقیهی - سال 1396

بیمارستان شهید فقیهیبیمارستان آنکولوژی امیر
نوروزنوروز
فروردینفروردین
اردیبهشتاردیبهشت 
خردادخرداد 
تیرتیر 
مردادمرداد 
شهریورشهریور 
مهرمهر 
آبانآبان 
آذرآذر 
دیدی 
بهمنبهمن 
اسفنداسفند 
  

برنامه اساتید گروه داخلی مقیم در بیمارستان نمازی و شهید فقیهی - سال 1395

بیمارستان نمازیبیمارستان شهید فقیهیبیمارستان آنکولوژی امیر
فروردینفروردین 
اردیبهشت اردیبهشت 
خردادخرداد 
تیرتیر 
مردادمرداد 
شهریورشهریورشهریور
مهرمهرمهر
آبانآبانآبان
 آذرآذرآذر
 دیدیدی
بهمنبهمنبهمن
اسفنداسفنداسفند
   


برنامه اساتید گروه داخلی مقیم در بیمارستان نمازی و شهید فقیهی - سال 1394

بیمارستان نمازیبیمارستان شهید فقیهی
فروردینفروردین
اردیبهشتاردیبهشت
خردادخرداد
تیرتیر
مردادمرداد
شهریورشهریور
مهرمهر
آبانآبان
 آذرآذر
 دیدی
بهمنبهمن
اسفنداسفند
  


برنامه اساتید گروه داخلی مقیم در بیمارستان نمازی و شهید فقیهی - سال 1393

بیمارستان نمازیبیمارستان شهید فقیهی
خردادخرداد
تیرتیر
مردادمرداد
شهریورشهریور
مهرمهر
آبانآبان
آذرآذر
دیدی
بهمنبهمن
اسفنداسفند
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-2 9:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ