برنامه دانشجویان گروه داخلی در تعطیلات نوروز 1398برنامه دانشجویان گروه داخلی در سال تحصیلی 1398


فروردین
 
 
 اردیبهشت

 
خرداد

 
تیر

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
 
مرداد

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
شهریور

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
مهر

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
آبان

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
آذر

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
 
دی

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
بهمن

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
اسفند

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)برنامه دانشجویان گروه داخلی در سال تحصیلی 1397نوروز و فروردین
 
 
 اردیبهشت

 
خرداد

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
 
تیر

 
مرداد

شهریور

آبان

آذر

 
دی


برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
بهمن

اسفند
برنامه دانشجویان گروه داخلی در سال تحصیلی 1396نوروز و فروردین
 
 
 اردیبهشت

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
 
خرداد

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
 
تیر

 
مرداد

شهریور

آبان

آذر

 
دی

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
بهمن

اسفندبرنامه دانشجویان گروه داخلی در سال تحصیلی 1395


نوروز و فروردین
 
 
 اردیبهشت

 
خرداد

 
تیر

 
مرداد

شهریور

 

برنامه دانشجویان پزشکی گروه داخلی (کارآموز و کارورز)
آبان

آذر

 
دی

بهمن

اسفندتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-30 11:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ