برنامه دستیاران گروه پوست

دستیار سال اول :
 6 ماه اول :
هر روز درمانگاه با حضور و نظارت اساتید 
یک یا دو روز در هفته  (بسته به تعداد رزیدنت های پذیرش شده )اطاق عمل سرپایی (minor) همراه با رزیدنت سینیور)ماه اول فقط بصورت observer)حداکثر 7 روز درماه

6 ماه دوم :
3 ماه بخش ( به عنوان رزیدنت جونیور )
3 ماه درمانگاه  یک یا دو روز در  هفته اطاق عمل صبح minor (بسته به تعداد رزیدنت های پذیرش شده) حداکثر 7 روز در ماه
یک ماه مرخصی

دستیار سال دوم :
8 ماه درمانگاه
یک  تا دو روز در هفته اطاق عمل صبح   minor حداکثر 5 روز در ماه ،
یکشنبه و دوشنبه اطاق عمل( major )حداکثر 2 روز درماه
یک ماه روتیشن پاتولوژی
 دو تا چهار ماه بخش  بستری بسته به تعداد رزیدنت پذیرش شده (یک تا دو ماه  به عنوان رزیدنت جونیور و یک ماه  تا دو ماه به عنوان رزیدنت سینیور )
یک ماه مرخصی

دستیار سال سوم :

7 ماه درمانگاه
یک روز در هفته  اطاق عمل  صبح ( minor)
ماهانه 8 روز صبح اطاق عملmajor (یکشنبه و دوشنبه  )
ماهانه 4 روز عصر اطاق عمل سرپایی minor
 یک ماه روتیشن پاتولوژی
یک ماه روتیشن روماتولوژی
دوماه بخش ( به عنوان رزیدنت سینیور )
یک ماه مرخصی
 
 
 دستیار سال چهارم :

دوماه روتیشن پاتولوژی
یک ماه روتیشن جراحی پلاستیک ( در بخش جراحی پلاستیک یا به صورت جراحی ولیزر در بخش پوست)
یک ماه طرح
15 روز قارچ و انگل
یک ماه پایان نامه
5/1 ماه درمانگاه
یک  ماه مرخصی
 
 
 
 
برنامه آموزشی هفتگی دستیاران پوست


 
9-8
14-9
شنبه
OPD clinic (درمانگاه )   واطاق بیوپسی minor 
سال اول و دوم
راند آموزشی : رزیدنتهای  بخش
یکشنبه
کلاس نظری (lecture)
Clinic  OPD (درمانگاه )و اطاق بیوپسی minor اطاق عمل major (دستیاران سال دوم و سوم)
دوشنبه
کلاس نظری (lecture)
OPD clinic (درمانگاه ) و اطاق بیوپسی minor، اطاق عمل major دستیاران سال دوم و سوم (بیمارستان مادر و کودک )
سه شنبه
Grand round و  Journal club
چهارشنبه
Case presentation
 
OPD Clinic (درمانگاه)و اطاق بیوپسی minor
پنج شنبه
resident conference
راند آموزشی : رزیدنتهای بخش
Dermatopathology
(11-12) (یک هفته درمیان)
 
 

آموزش دهندگان :

مسئول کلاسهای Clinical Dermatology : استاد عماد ، استاد دستغیب، و استاد هنجنی
مسئول کلاسهای Dermtopathtology : استاد سلمانپور 
مسئول کلاسهای Dermatologic surgery : استاد جوکار و استاد آقایی
مسئول کلاسهای Immunodermatology : استاد نمازی و دکتر حمیدی زاده
 
 
 
کتاب رفرانس  :

Bolognia Textbook of Dermatology (دو جلد)
Lever’s Histhoptology of Skin
 
مکان :

1-    بیمارستان شهید دکتر فقیهی (کلینیک طبقه 3  ساختمان درمانگاه ، بخش بیماران بستری و اطاق عمل ساختمان شماره 1)
2-    بیمارستان مادر و کودک (کلینیک و اطاق عمل)
 
روش ارزشیابی :

امتحان ارتقا سالانه (تیر ماه )
امتحان ارزشیابی درونی بخش (اسفند ماه)
امتحان OSCE در دو نوبت در هر سال تحصیلی
یکی از روشهای ارزشیابی نوین که توسط شورای بخش تعیین میگردد (DOPS ، Mini-CEX ، CSR ،3600 )
ارزیابی و بررسی Log book
امتحانات Quiz اساتید
نظر خواهی از اساتید و دستیار ارشد


 
 
 
 
 
مقررات آموزشی دستیاران
 
 
·       ورود و خروج دستیاران در دفتر ثبت میگردد.
·       تکمیل  logbook توسط دستیاران و امضا توسط اساتید الزامی است .
·       کلاس نظری طبق  برنامه از ساعت 30/9-30/8 صبح برگزار میگردد.
·       Grand Round هر هفته سه شنبه از ساعت 30/9 صبح با حضور استاد بخش و کلیه دستیاران برگزار میگردد.
·       Case presentation هر چهارشنبه ساعت 10-8 صبح با حضور کلیه اساتید و دستیاران برگزار میشود .دستیار مسئول که هر دوماه تعیین میگردد موظف است روز سه شنبه (روز قبل ) از ساعت 9-8 صبح بیماران را ویزیت کرده و مشخصات آنان را در دفتر مخصوصی یاد داشت کرده ، پرونده تشکیل دهد و follow up بیماران را اطلاع دهد .
·       گزارش بخش (monthly report) توسط  دستیار سینیور بخش در اولین چهارشنبه  هر ماه قرائت میگردد.
·       اطاق عمل major یکشنبه ها توسط دکتر جوکار (اطاق عمل شهید فقیهی)و دوشنبه ها توسط دکتر آقایی(اطاق عمل بیمارستان مادر و کودک )به همراهی دستیاران سال دوم و  سوم (  به عنوان aid) برگزار می شود .
·       اطاق عمل minor هر روز غیر از سه شنبه و پنج شنبه با نظارت یک استاد معین برگزار میشود .
·       جلسات درماتوپاتولوژی روزهای پنج شنبه با حضور کلیه اساتید  علاقمند ،سرکار خانم دکتر اصلانی از بخش پاتولوژی و کلیه دستیاران در محل اطاق کنفرانس پوست یا بخش پاتولوژی برگزار میگردد.
·       دستیار مسئول بیماران نور درمانی و تست پچ ، رزیدنت جونیوراطاق بیوپسی (minor) می باشد  .
·       دستیار مسئول ایمنوتراپی توسط دستیار ارشد  از میان دستیاران جونیورتعیین میگردد.
·       هر دستیار موظف است هر ماه یک سئوال OSCE از بیماران جالبی که داشته است شامل شرح حال  کلینیک و پاتولوژی  طرح کرده به صورت CD به معاون آموزشی دستیاری ارائه دهد .
·       مناسب است هر دستیار هر سال حداقل  یک مقاله بصورت Case presentation در ژورنالهای معتبر ارائه کند. امتحان درون بخشی اسفند ماه برگزار میگردد. که به صورت  امتحان نظری (چهار گزینه ای ) خواهد بود .
·       تحویل کشیک از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد و روزهای پنج شنبه از ساعت 12 ظهر به بعد است .
·       از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد پذیرش و بستری بیماران جدید به عهده رزیدنت کشیک آن روز بوده و مسئولیت پیگیری آن بیمار تا ساعت 8 صبح روز بعد به عهده وی می باشد
·       از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد ،پیگیری آزمایشات عصر و مشکلات پیش آمده احتمالی در مورد بیماران بستری در بخش (غیر از بیماران جدید بستری در کشیک آن روز) به عهده رزیدنت های بخش می باشد ودر صورت عدم دسترسی به دستیار بخش با رزیدنت کشیک تماس گرفته میشود .
·       جواب دادن به کانسالت های اوژرانسی تا ساعت 2 بعد از ظهر و کانسالت الکتیو عصر به عهده رزیدنت  Senior بخش است اما در مورد کانسالت های اوررژانسی از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد رزیدنت Senior کشیک آن روز مسئول خواهد بود .
   (منظور از کانسالت اورژانسی ،کانسالتی است که در برگه مشاوره ، کلمه اورژانسی ذکر شده باشد یا بطور شفاهی، پزشک کانسالت کننده ، اصرار به دیدن بیمار در همان روز را داشته باشد .)
·       حضور کلیه رزیدنتهای که در روتیشن هستند ، در کلاسهای صبح ، ژورنال کلاب ،گراند راند روزهای سه شنبه و case presentation  در صورت هماهنگی الزامی است .
·       تکمیل فرمهای Green sheet بیماران بخش به عهده رزیدنت بخش می باشد که لازم است امضا و مهر رزیدنت مربوطه در پایان آن آورده شود .
·       رزیدنت جونیور بخش موظف است  هر یک هفته درمیان شماره اسلاید پاتولوژی بیماران بیوپسی شده جالب بخش و درمانگاه را در طول  آن مدت  تهیه کرده تا با هماهنگی با سر کار خانم اصلانی و دستیار پاتولوژی  در جلسه پنج شنبه مطرح گردد.
·       هر ماه یک کنفرانس علمی(ژورنال کلاب) دستیاری برگزار میشود . تعیین دستیار مربوطه به عهده دستیار ارشد خواهد بود و نحوه ارائه مطالب در ارزشیابی دستیاران تاثیر خواهد داشت ، این کنفرانس اولین سه شنبه هر ماه برگزار میگردد.
·       هرگونه قصور دستیاران موجب برخورد از طریق  کشیک اضافه ،اطاق بیوپسی اضافه و بخش اضافه خواهد بود .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-15 15:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ