دکتر جواد کجوری

متخصص قلب و فلوشیپ اینتروشن

مدیر گروه

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید رجایی

بیام مدیر گروه:


ارزشیابی بهترین روش در جهت تعیین کیفیت یک سیستم آموزش عالی است . کیفیت یک ارزش هسته ای در آموزش عالی است که تعاریف متفاوتی دارد اما کیفیت را باید متناسب با هدف تعریف کرد . هدف اصلی از ارزشیابی ارتقاء کیفیت بوده و این مهم از طریق فرایندی انجام می گیرد که منجر به قضاوت یا توصیه ها و پیشنهاداتی در خصوص کیفیت آموزش در گروه مربوطه می گردد. ارزشیابی دارای دو بعد درونی و بیرونی می باشد که معمولا" ارزشیابی درونی در ابتدا و توسط خود اعضاء و زیرمجموعه  های سیستم آموزش عالی انجام شده و منجر به تغییرات مفید در سیستم می گردد و سپس در جهت شناخت بهتر نقاط ضعف و قدرت تقاضای ارزشیابی بیرونی می کند .  ارزشیابی درونی را یک تیم ارزشیابی به رهبری مدیر گروه انجام می دهد . این تیم عوامل موثر در آموزش را شناسایی کرده و ایده آل های آنرا مشخص نموده ، سپس وضعیت موجود را با استفاده از ابزارهای مناسب شناسایی کرده و آنرا با حالت ایده آل مقایسه می کنند . نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و سپس در جهت رفع نقایص تلاش می کنند . مسئله مهم در این مرحله تعریف ایده آل های یک سیستم آموزشی است . برای مشخص کردن ایده آل ها در ابتدا اهداف مجموعه آموزشی را باید تعریف کرد  اهداف یک مجموعه آموزشی شامل اهداف کلی و اهداف اختصاصی است .
اهداف اختصاصی در جهتی تعریف می شوند که ناظر به هدف کلی مجموعه باشند. ایده آل های یک سیستم آموزشی به گونه ای باید مشخص شوند که هدف کلی مجموعه را برآورده نماید . بدین ترتیب است که مقایسه وضع موجود با وضعیت مطلوبی که بر اساس اهداف مجموعه مشخص شده باشد به ما می گوید که تا چه اندازه به اهداف گروه رسیده ایم .

 


 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 9:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ