1 – برگزاري منظم كوييز درطول هر ترم جهت ارزشيابي مستمر دانشجويان در راستاي نيل به اهداف فوق

2- به روز رساني محتواي آموزشي دروس مربوطه

3- تدوين محتوي آموزشي مناسب جهت دوره هاي تحصيلات تكميلي

4- طرح سوالات ارزشيابي پايان دوره و امتحان جامع از كتاب رفرانس امتحان علوم پايه

5- تحليل سوالات امتحان علوم پايه و تاكيد  بر نكات سوالات توسط اساتيد در كلاس درس

6 -  نظر سنجي از ذينفعان ( استاتيد، و دانشجويان پزشكي و ديگر رشته هاي مرتبط ) در زمينه نيازهاي آموزشي دانشجويان

7-  تدوين استانداردهاي آموزشي دانشجويان

8- تدوين سناريوهاي آموزشي مختلف

9 – به كارگيري سناريو هاي آموزشي در آموزش دانشجويان

10 – تدوين برنامه آموزشي متناسب با نيازهاي آموزشي دانشجويان

11- اجراي برنامه آموزشي تدوين شده

12- پايش برنامه آموزشي اجرا شده

13- ارزشيابي برنامه آموزشي اجرا شده

14- بازنگري برنامه آموزشي طبق ارزشيابي صورت گرفته

15- راه اندازي آزمايشگاههاي تخصصي با ديدگاه كاربردي و تخصصي

16- به كارگيري روشهاي جديد ارزشيابي دانشجويان خصوصاً دانشجويان تحصيلات تكميلي در گروه

17- تدوين برنامه آموزشي منطق با كوريكولوم مصوب وزارت بهداشت

18-ارائه ليست تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز در زمينهاي آموزشي به مسئولين دانشكده

19- راه اندازي كارگاه تكنیکي سرويس و نگهداري تجهيزات پزشكي

20-ارائه ليست و پيش فاكتور تجهيزات آموزشي پژوهشي مورد نياز جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي فيزيك پزشكي

21- تشكيل كميته و انجمن تخصصي فيزيك و مهندسي پزشكي در جنوب كشور

22-ارائه ليست و پيش فاكتور تجهيزات آموزشي پژوهشي مورد نياز دانشجويان تحصيلات تكميلي مهندسي پزشكي

23-پيگيري بازديد اعضا ء هيئت برد فيزيك پزشكي

24-اخذ سهميه پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي در دفترچه كنكور

25-اخذ سهميه پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي در دفتر چه كنكورسال 88

26-بررسي نحوه تدريس درس فيزيك پزشكي در ديگر دانشگاهها در راستاي سيايت هاي دانشگاه(Integration )

27-جذب عضو هيئت علمي فارغ التحصيل  PhDفيزيك پزشكي در راستاي تقويت علمي وگسترش گروه

28-جذب عضو هيئت علمي فارغ التحصيلي PhD مهندسي پزشكي در راستاي تقويت علمي و گسترش گروه

29-گسترش فضاي فيزيكي گروه با توجه به راه اندازي رشته مهندسي پزشكي و تحصيلات تكميلي هر دو رشته فيزيك و مهندسي پزشكي

30-عقد تفاهم نامه با دانشگاههای داخل کشور

31-عقد تفاهم نامه با دانشگاههای خارج کشور

32- ايجاد مركز تحقيقاتي فيزيك و مهندسي پزشكي

 

 

 

جداول تفضیلی فعاليت های آموزشی ارتقاء فرآيند  آموزش علوم پايه در گروه فيزيك پزشكی

جدول تفضیلی فعاليت های ارتقاء فرآيند آموزش بالينی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-8 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ