فعالیت‌های آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی را می توان در حیطه‌های زیر طبقه‌بندی نمود که شرح آن در جداول به تقضیل عنوان شده است:

·         برگزاری منظم كوئيز در هر ترم و اختصاص 4 نمره از امتحان به كوئيز ها

·          به روز رساني محتواي آموزشي دروس علوم پايه

·          طرح سولات ارزشيابي پايان دوره از كتاب رفرانس امتحان علوم پايه

·           تحليل سوالات امتحان علوم پايه و تاكيد بر موارد مورد سوال در امتحان توسط اساتيد در كلاس درس

·           ارتقاء فرآيند آموزش بالينی

 
 به موازات فعالیت های آموزشی،  فعالیت های پژوهشی این گروه نیز در حو زه های مرتبط و رایج دنیای علم قابل بررسی و درخور توجه است که شرح مختصری از آن در جدول آورده شده است.

روند و مراحل اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه  فیزیک و مهندسی پزشکی جهت ارتقاء سطح کیفیت آموزشی از اهداف مهم گروه آموزشی فیزیک و مهندسی پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد لذا ارزیابی درونی براساس چارچوب ارائه شده از سوی EDC دانشگاه با اهداف کاربردی نیز در فواصل زمانی مشخص به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام می گردد:

1- بهبود کیفیت در سیستم آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی براساس عوامل نمایانگر کیفیت

2 – تعیین وضعیت موجود در گروه‌های آموزشی

3 – تعیین (
SWOT) نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در گروه های آموزشی

4 – برنامه ریزی برای بازنگری و اصلاح برنامه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی

5 – تعیین فاصله از اهداف از قبل تعیین شده و برنامه ریزی برای نارسائی های آموزشی، پژوهشی

6 – ارائه الگوی مناسب به منظور قضاوت درباره اعتبار علمی – آموزشی گروه آموزشی

7 – تداوم بهبود کیفیت در برنامه‌های آینده آموزش پزشکی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-10 12:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ