معرفی
تشخیص به موقع بیماریها و بکارگیری اصول و روشهای صحیح در کنار سیستم و تجهیزات مناسب از اتلاف عمر، انرژی و تحمل مصائب و درد و رنج انسانها می کاهد. به جرأت می­توان برای رشته پزشکی و مهندسی پزشکی قدمتی برابر قدمت انسان در نظر گرفت. چرا که انسان های اولیه نیز بطور ناخودآگاه از علوم فنی و مهندسی در جهت حفظ سلامتی و بهبود زندگی خود بهره می جسته اند. قرن گذشته را می توان نقطه عطفی در تاریخ مهندسی پزشکی و استقلال این دانش نام برد. کشف پرتوهای ایکس و به دنبال آن استفاده از پرتوهای یونیزان و غیریونیزان در امر تشخیص و درمان، ساخت تجهیزات پیشرفته با بکارگیری علوم فنی و مهندسی مختلف، طراحی و ساخت اندام و اعضاء مصنوعی باعث گسترش روزافزون و کاربردی این رشته در علوم پزشکی و شاخه های وابسته گردید.

مهندسی پزشکی کاربرد روشها و تحلیل های علوم مهندسی و ریاضی و فیزیک در حل مسائل مربوط به علوم پزشکی است. این دانش دیدگاه سیستمی مهندسی را با تحقیق استقرایی در پزشکی پیوند می زند. رشته مهندسی پزشکی شاخه ای است که همکاری نزدیک در زمینه علوم فنی مهندسی و پزشکی را فراهم آورده است. هدف نهایی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص است که به هر دو زمینه آشنایی نسبی پیدا نموده و نقش خود را در کمک به تأمین بهداشت عمومی جامعه ایفا کند. تبادل نظر علمی متخصصین حوزه های فنی و مهندسی و پزشکی که هر یک به طور مجزا تشکیل دهنده و ارکان موثر علوم حوزه خود می باشند، باعث انسجام بخشیدن به سیر تکاملی، اجتماعی و اقتصادی از طریق برخوردهای چند رشته ای گردیده است.

نیاز انسان به رویکرد علوم پایه همچون علوم پایه و فنی در علوم پزشکی خصوصاً در مباحث تشخیص و درمان در طول زمان تبلور بیشتری پیدا نموده است. این تبلور و تحول با انباشت روزافزون نیازهای انسان در حال پیشرفت از یک سو و توسعه سریع دانش بشری از سوی دیگر حاصل شد، به گونه ای که دیگر رویکردهای سنتی در تحقیقات پزشکی جوابگوی مسائل معاصر نبود. بدینگونه دانش مهندسی پزشکی به گونه ای خودجوش ظاهر شد، توسعه پیدا کرد و اکنون بصورت آکادمیک در پهنه علم و تکنولوژی هویت یافته است. در اغلب جنبه های بهداشت، پیشگیری، تشخیص و درمان، توانبخشی و توسعه سیستمهای جانبی در امر پزشکی، مسائلی وجود دارد که به رویکرد فنی و پایه ای احتیاج دارند و مهندسی پزشکی ناظر بر چنین رویکردی است.


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-9 15:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ