دکتر ميرخاني

 

ساعات مشاوره روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12 تا 13

 

دکتر معزی

ساعات مشاوره روزهاي شنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 12 تا 13

 

دکتر پنجه شاهين

ساعات مشاوره روز شنبه 8 تا 10

دکتر نکوئيان

ساعات مشاوره روزهاي يکشنبه و دوشنبه 12 تا 13

دکتر امام قريشي

ساعات مشاوره روزهاي يکشنبه و چهارشنبه 12 تا 14 و سه شنبه ها 12 تا 13

دکتر تنيده

ساعات مشاوره روزهاي دوشنبه و سه شنبه 8.5 تا 10 و روز چهارشنبه 13 تا 14

دکتر بهاالديني

ساعات مشاوره شنبه ها 12 تا 14 يا با تعيين وقت قبلي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-27 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ