اسامي دستياران گروه پاتولوژي ( به ترتيب سال دستياري) 

دستیاران سال اول

شماره دستیاری  
        نام       
        نام خانوادگی 
                      ایمیل                
 9712227001 صهباآذرمهر  sahbaazarmehr@yahoo.com
 9712227002 آیداامانت  amanat.Aida@gmail.com
 9712227003 آرین امین زاده  arian.aminzadeh@gmail.com
 9712227004 زهراجعفرپورچهارراهی  jafarpoor-2@yahoo.com
9712227005 فاطمه جعفری s.karimpour64@gmail.com
9712227006
 فرانک درخشان  Faranak.Deralhshan96@gmail.com
9712227007
 زهرادهقانی  Zardehghani@gmail.com
 9712227008 محمدرضامحمدی  Bahar1296@yahoo.com
 9712227009 ستارهمعتضدی  setare.motazedi88@gmail.com
 9712227010 صدف مهاجرانی  sadaf-mohajerani@yahoo.com
 9712227011 سیده نداموسوی  Nedata136990@gmail.com
 9712227012 مهسا نیکان فر  nikanfarm@gmail.com
 9612227004 فاطمهزارع  

  دستیاران سال دوم

شماره دستیاری       
 
       نام                 
     
       
 
     نام خانوادگي       
          
                                   ايميل            
 9612227011 زهرامردانی  mardaniz_zahra@yahoo.com
 9612227001 فاطمهامیرمعزی f_amirmoezi@yahoo.com
 9612227009 مریممحبی mmohebbi1366@gmail.com
 9612227002 نگارپناهی negar.panahi88@gmail.com
 9612227010 شیرینمرادمندshirin.m2d2@gmail.com
 9612227006 درنازصفری Dornaz.safari@gmail.com
 9612227007 آناهیتاعلی زاده  Alizadeh.anahita@yahoo.com
 9612227003 سید احسانترابی دشتکی torabieh@gmail.com
 9612227008 نسیممتانی Inasmeh@yahoo.com
9312227014 سپیدهدهقانی sepideh20041366@yahoo.com
 9612227012 احسان حیران ehsanheiran@yahoo.com
 9612227012امیرآزادی azadia800@gmail.com

دستیاران سال سوم 

شماره دستياري
نام
نام خانوادگي
ايميل
9512227001
مهرجو
امرایی 
Mehrjoo-amraie@yahoo.com
9512227002غلامرضاجعفریjafarigh@sums.ac.ir
9512227003
 جواد
جهانگیریJavad4246@gmail.com
9512227004
نداخدادادیKhodadadi.neda@gmail.com
9512227005
نادیا
خلفی 
-
9512227009
الهام
شامخی 
e.shamekhi2002@yahoo.com
9512227010
مهسا 
صحت 
-
9512227011
فاطمه
صفوی 
ftmhsafavi@gmail.com
9512227013
 علیرضا
غلامی 
drargholami@rayana.ir

9412227003

 فیروزه
جعفری-
 غلامرضاحیران-دستیاران سال چهارم

شماره دستیاری
نام
نام خانوادگي
ايميل
9412227001
افروز
افشاری
 
9412227010
سعیده نکوئی 
9412227011
مهسا
کهندل 
9412227008
فاطمهگلین حقیقی 
9412227007
تناز
فروغی ابری
 
9412227006
فاطمه
رادمنش
 
9412227002
بیتا
پاک نیت
 
9312227008
فاطمه
زمانی
 
9412227009
رها
منجذب
 
9412227004
مریم
زارعی 
9412227012
زهرامعمار 
9412227013
کوروشسلامی 
-نگارطاهری 

9412227005

بابکسمیع زاده 

دستیاران فارغ التحصیل

شماره دستياري
نام
نام خانوادگي
  9312227007
نوشین
زرگری
9312227009
تاراطاهری
 9312227003
زینب
امیری
9312227006 
محمد هادی
خسروی
 9312227004
صدیقه
هرمزی
 9312227001
راحله
ابوالفتحی ممتاز
9312227010 
حدیث
کارگر
9312227011مائده
مطوس
9312227002 
لیلا
امیر سالاری

                          ورودی سال 92
 
شماره دستياري
نام و نام خانوادگي
  دكتر سهند  محمد زاده

دكتر طاهره  محسنيان
 
دكتر زهرا  زارع

دكتر  صفورا حجازي نيا
 
دكتر  حوريا مومن زاده
 
دكتر الهام جانثار

دكتر نجمه ذوالمجدي
 
دکترسمیه بسحاق
 دکتر سمانه عباسیان

دكتر اعظم صحرا پور
 دکتر شیرین کردنام و نام خانوادگي

شماره دستیاری

دكتر لاله اكبرزاده

9112227002

دكتر مینا حيدري

9112227004

دكتر گلسا شكر خوار

9112227006

دكتر ندا سليماني

9112227005

دكتر پرنیان طرفه نژاد

9112227007

دکتر زینب عبدی پور

9112227011

دكتر راحيل گيتي

9112227008

دكتر شهرزاد يزدانپناه

9112227009

دكتر كامران ملك زاده

9112227011

دكتر شهلا حسيني

 9112227003 

 

  

  

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 
 

 

     

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-8 15:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ