پرسنل گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی                                                    
 
 
                                        نرجس طبيبي
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد- سلولي و مولكولي
 
سمت : مدیر داخلی آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك
 
شماره تماس : 32084575
 
 
  
                                مرضيه حسيني
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی - سلولی و مولکولی

سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك  
 
شماره تماس : 32084576
 

                                    مهدی زماني
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - سلولي و مولكولي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك  
 
شماره تماس : 32084575

                                  زهرا پور فریدون قصرالدشتی
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد- بیو تکنولوژی

سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك  
 
شماره تماس : 32084576

                                لیلا کشاورز
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی -مامایی
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه پاتولوژي مولكولار و سيتوژنتيك  
 
شماره تماس : 32084576

 
                                     فاطمه صفايي
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- علوم آزمايشگاهي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه PCR 

شماره تماس : 32084613
 
  
                                   بهناز ولي بيگي 
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد- بيوشيمي 
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه PCR 
 
شماره تماس : 32084613
 


                                   فروغ تاجيكي نژاد
مدرك تحصيلي : کارشناس- ژنتيك  
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه PCR 

شماره تماس : 32084613
 
                                                         
       
   معصومه فقیه
مدرك تحصيلي : کارشناسی- سلولي و مولكولي
 
سمت : کارشناس آزمایشگاه PCR
 
شماره تماس : 32084614
 

                              پرستو طاهری نژاد طیبی
مدرك تحصيلي :کارشناسی ارشد- میکروبیولوژی

سمت : کارشناس آزمايشگاه PCR
 
شماره تماس : 32084614
 

       

                                 مریم موسوی 
مدرك تحصيلي : کارشناسی- فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
سمت : مسئول دفتر بخش
 
شماره تماس : 32084021
 
  
                                 راضيه حسام پور
 
مدرك تحصيلي : كارشناسی- مديريت
 
سمت : مسئول امور آموزش
 
شماره تماس : 32084603
  
                         زهرا لطف اله حقیقی 
 
مدرك تحصيلي :کارشناسی- حسابداری
 
سمت : پرسنل گروه پاتولوژی 
 
شماره تماس : 32084022
 

                            ابراهیم فریبرزی
مدرك تحصيلي : سیکل

سمت : خدمات عمومي 

شماره تماس : 32084021
 


                           احمدرضا همتی
مدرك تحصيلي : دیپلم

سمت : خدمات عمومي 

شماره تماس : 32084021
 


پرسنل گروه پاتولوژی شاغل در بیمارستان شهید فقیهی

                                              محمد علي ياقوت
  
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد- ميكروبيولوژي
 
سمت : مدیر داخلی آزمايشگاه فلوسیتومتری
 
شماره تماس :32084567
 

                                        محمد باقر نظري
مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد - ميكروبيولوژي
 
سمت : كارشناس آزمايشگاه  فلوسیتومتری
 
شماره تماس : 32084567


                                 حميده جبه دارباشي
 
مدرك تحصيلي :  کارشناسی - علوم آزمايشگاهي
 
سمت : کارشناس آزمایشگاه هیستولوژی
 
شماره تماس : 32084569
 

                                فیروزه صمیمی
 
مدرك تحصيلي :  کارشناسی - علوم آزمايشگاهي
 
سمت : کارشناس آزمایشگاه IHC
 
شماره تماس : 32084568
 


                                      فاطمه عباسي
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - سلولی و مولکولی 

سمت : كارشناس آزمايشگاه IHC

شماره تماس : 32084568

                               هاجر تحویلی
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - زیست عمومی
 
سمت : کارشناس آزمايشگاه IHC
 
شماره تماس : 32084568
 


                                   مريم جعفري
 
مدرك تحصيلي : کارشناسی - زیست شناسی
 
سمت : کارشناس آزمايشگاه مولکولار
 
شماره تماس : 32084571
 
 
                                      زهرا شیرزاد
مدرك تحصيلي : کارشناسی- فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت : منشی آزمایشگاه مولکولار

شماره تماس
: 32084571
 

فریده اندایش                                     

مدرك تحصيلي : کارشناسی- فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت : منشی آزمایشگاه مولکولار

شماره تماس :32084571 
                             محمد باقر دهقان   
  
مدرك تحصيلي : كاردان آزمايشگاه
 
سمت : تكنسين آزمايشگاه هيستولوژي
 
شماره تماس : 99-32301090
 
  
                               حميده يوسفي 
مدرك تحصيلي :کارشناسی -علوم آزمايشگاهي
 
سمت : مدیر داخلی آزمايشگاه هيستولوژي
 
شماره تماس :  99-2301090

  
  
 
                              عبدالحميد بيرجاني
 
مدرك تحصيلي : ديپلم
 
سمت : مسئول انبار
 
شماره تماس :32125570
 
 
 
 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 14:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ