دانشجويان دكترای انگل شناسی
 

 سمانه عبدالهي

 89

 abdolahi_s@sums.ac.ir

 محمد ابراهيمي

 90

 ebrahimipour@sums.ac.ir

حميدرضا خرمي
 

 90

 khorramir@sums.ac.ir

 ايرج محمد پور

 90

mohamad_i@sums.ac.ir

محسن نجاري

 90

najjari-m@sums.ac.ir 

محمدرضا كريم آزاد 


91  mkarimazar91@yahoo.com
شمسي نور پيشه قديمي  


91 Noor_sh@@Sums.ac.ir
رحمت اله سلگي 


91 Solhi@Sums.ac.ir
سجاد رشيدي 

91 rashidi-S@Sums.ac.ir
زهرا رضايي

 
92 
فريده اسفندياري

 
92 
نرجس یکتائیان 

 
92 
وحید رهنمای حیاتی حق


93 
بهاره صداقت

93 
طاهره داوودی

93 
یوسف شریفی

94 
غلامرضا برزگر

94 
مجید دوستی

94 
محمدصالح بحرینی

94 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-24 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ