ارغوان وفافر
مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد انگل شناسی پزشكي
سمت:کارشناس آزمایشگاه تك ياخته خوني-نسجي
شماره تماس:3236
  
مینا عابدان زاده
مدرک تحصیلی: كارشناس  علوم آزمایشگاهی
سمت:کارشناس آزمایشگاه کرم شناسی-تاکسونومی
شماره تماس:3416
 
فریده اسفندیاری
مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد انگل شناسی پزشكي
سمت:کارشناس آزمایشگاه کرم شناسی-تاکسونومی
شماره تماس:3244-3416
 

 سپیده ابراهیمی
مدرک تحصیلی:كارشناس ارشدبیوشیمی پزشکی
 
سمت:کارشناس آزمایشگاه مولكولار
شماره تماس:3224
  

سعیده علی پور
مدرک تحصیلی:كارشناس  ارشد ژنتیک 
سمت:کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی
شماره تماس:3410
 
 
فرزانه صداقت
مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد انگل شناسی پزشكي
سمت:کارشناس آزمایشگاه سرولوژی
شماره تماس:3351
   

شهربانو نادری
مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد انگل شناسی پزشكي
سمت:کارشناس آزمایشگاه تك ياخته رودهاي
شماره تماس:3414

 
پریا ابراهیمی
مدرک تحصیلی:کاردان مدیریت دولتی
سمت: مسئول دفتر واحد انگل شناسی
شماره تماس:3419


هستی نورائی
مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد  سم  شناسی پزشكي
سمت:کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی
شماره تماس:3410

 
عزیز الله روستائی
مدرک تحصیلی: ديپلم
سمت: نیروی خدماتی
شماره تماس:3238
 

مریم یقطین
مدرک تحصیلی: ;کارشناس مدیریت دولنی
سمت: مسئول دفتر واحد قارچ شناسي و مركز تحقيقات پايه در بيماريهاي عفوني
شماره تماس:3410
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-22 13:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ