آدرس سایتهای سایر دانشگاههای علوم پزشکي ایران(بخش انگل شناسي و قارچ شناسي)   
                           

نام دانشگاه

آدرس الکترونیکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک -بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                                                               /http://parasitology10.blogfa.com/post/12
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://www.arums.ac.ir/fa/medicine/basic-departments/microbiology_immunology/
دانشگاه علوم پزشکی اروميه-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://www.med.umsu.ac.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=138
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://med.mui.ac.ir/index.php/2012-02-13-09-32-33/2012-03-11-09-51-59.html
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://fmedicine.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5367&Site=fmedicine.ajums.ac&Lang=fa-IR
http://fmedicine.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=15326&Site=fmedicine.ajums.ac&Lang=fa-IR
دانشگاه علوم پزشكي بابل/http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس              http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بوشهرhttp://www.bpums.com/
دانشگاه علوم پزشكي بيرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريز-  بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                                http://medfac.tbzmed.ac.ir/?pageid=141
دانشگاه علوم پزشكي ايران (تهران)http://www.iums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (تهران)http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی (تهران)http://behzisty.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir/
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (تهران)http://www.sbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تربيت مدرس (تهران)http://www.medicine.mainpage.net/
دانشگاه علوم پزشكي لرستان (خرم آباد)-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://med.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=1059
دانشگاه علوم پزشكي زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir/sabzsmse.htm
دانشگاه علوم پزشكي سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كاشان-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://medicine.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=66
دانشگاه علوم پزشكي كرمان-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://sm.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=5869
دانشگاه علوم پزشكي كردستانhttp://www.muk.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كهكيلويه و بوير احمدhttp://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستان-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://www.goums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=2219&sid=4&slc_lang=fa
دانشگاه علوم پزشكي گيلان-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://www.gums.ac.ir/medical/default-2787.aspx
دانشگاه علوم پزشكي مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مشهد-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://www.mums.ac.ir/paramycoldept
دانشگاه علوم پزشكي يزد-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1064
دانشكده علوم پزشكي فساhttp://www.fums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي استان قم-بخش انگل شناسي و قارچ شناسي                               http://med.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=110&pageid=1104

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-14 11:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ