معرفي گروه:

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از سال 1334 بعنوان بخشي از گروه ميكروبيولوژي در دانشكده پزشكي دانشگاه شيراز آغاز به کار نموده و از سال 1375 بعنوان گروه مستقل تحت نام گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکی فعاليت های آموزشي، پژوهشي و تشخيصي خود را آغاز نموده است. اين گروه متولی آموزش دروس مرتبط با انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی جهت دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی شيراز می باشد. همچنين پذيرش و تربيت  دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) در رشته انگل شناسی و  کارشناسی ارشد در رشته قارچ شناسی تخصصی، طيف وسيعی از خدمات و آزمايشات تشخيصی تخصصی را همگام با استاندارها و تکنولوژی روز  دنيا ارائه می نمايد. متخصصين و کارشناسان اين گروه قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های طراحی و اجرای پروژه های تحقيقاتی پزشکی از ديگر فعاليت های آموزشی اين گروه می باشد.

اين گروه به عنوان يک گروه تخصصی، طيف وسيعی از خدمات و آزمايشات تشخيصی تخصصی را همگام با استاندارها و تکنولوژی روز  دنيا ارائه می نمايد. متخصصين و کارشناسان اين گروه قادر به ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های طراحی و اجرای پروژه های تحقيقاتی و  تشخيص عفونت های انگلی و  قارچی  بر پايه نيازهای جامعه می باشند. از ابتداي سال 1387 نيز مركز تحقيقات پايه در بيماری های عفونی وابسته به اين گروه تاسيس که به تصويب دانشگاه علوم پزشکی شيراز و شورای گسترش وزارت متبوع رسيده است.
اهداف و رسالت گروه:  

 
 •  ارائه خدمات آزمايشگاهی و مشاوره در تشخيص قطعی عفونت های انگلی و قارچی
 •  انجام تحقيقات بنيادی در زمينه پاتوژنز بيماری های انگلی و قارچی
 • استفاده از روشهای جديد نظير فن آوری زيستی در کنترل، درمان و تشخيص بيماريهای انگلی و قارچی
 • تهيه روشها و کيت های جديد تشخيصی عفونت های انگلی و قارچی بر اساس سويه های ايرانی
 • راه اندازی آزمايشگاه تخصصی ليشمانيوزيس در جنوب ايران جهت تشخيص بيماری و شناسايی گونه ها
 • همکاری با ساير سازمان ها و مراکز بهداشتی درمانی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان جهانی بهداشت در زمينه کنترل بيماری های قارچی و انگلی
 • ارائه خدمات به ساير مراکز تحقيقاتی از جمله مرکز تحقيقات پيوند در زمينه عفونت های فرصت طلب
 • ارائه مشاوره علمی و خدمات آزمايشگاهی در زمينه پايان نامه های دانشجويی
 • تعيين حساسيت دارويی عوامل انگلی و قارچی (مخمرها و قارچهای رشته ای) نسبت به داروهای رايج، داروهای سنتتيک و فرآورده های گياهی
 • کشت سلول و بررسی ارتباط و تقابل انگل ها و قارچها با ميزبان
 • طراحی و تعيين نقشه تاکسونومی گونه های انگلی و قارچی ايران و بررسی ارتباط فيلوژنی آنها با ساير نقاط جهان
 • مطالعه در زمينه پروتئينهای سطحی، ترشحی و ايزوآنزيمهای مختلف انگلها و قارچها

 

امكانات موجود در گروه:

 امكانات و تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي مختلف در اين گروه وجود دارد كه در آزمايشگاه‌ها و فضاهاي آموزشي تحقيقاتي مستقر شده است .برای آشنايي بيشتر با اين گروه و کسب اطلاعات تکميلی در زمينه خدمات فوق شما را به بازديد از وب سايت اين گروه دعوت می نمايم.
 
 
 


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-3 11:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ