برنامه هاي درسي

 

تعداد کل واحدهای دوره 35 واحد می باشد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

 

الف. 16 واحد اجباری که در طی مرحله اول دوره ارایه می شود. عناوین این دروس عبارتند از:

-        اصول اپيدميولوژي و روش تحقيق (3 واحد)

-         آمار زيستي کاربردی (2 واحد)

-         روش های اپیدمیولوژی (2 واحد)

-         روش های آماری (3 واحد)

-         اپیدمیولوژی بیماری های واگیر (2 واحد)

-         تغذیه و ابعاد اپیدمیولوژیک آن (2 واحد)

-         اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر (2 واحد)


 

ب. 15 واحد اختیاری که در طی مرحله دوم دوره ارایه می گردد. این واحدها بسته به علاقه دانشجویان از میان دروس ذیل انتخاب می گردند:

-         نظام های سلامت در ایران و جهان (2 واحد)            

-          علوم تندرستی مبتنی بر شواهد (2 واحد)

-        سیاستگزاری سلامت (2 واحد)

-         مطالعات اعتیاد و سلامت (2 واحد)

-        اقتصاد سلامت (2 واحد)

-         فلسفه سلامت و اخلاق پزشكي (2 واحد)

-        کاربرد نرم افزار در تحقیقات سلامت (1 واحد)

-         اپيدميولوژي سالمندان (2 واحد)

-         بهداشت روان (2 واحد)

-        مطالعات کیفی (2 واحد)

-        اپیدمیولوژی عوامل محيطي (2 واحد)

-         اپيدميولوژي بلايا (2 واحد)

4 واحد پایان نامه که عنوان آن بر مبنای علاقه دانشجو و اهداف دوره و تایید شورای گروه MPH انتخاب می گردد.

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-26 14:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ