نام درس: تاریخ تحلیلی صدر اسلام                                                   شماره درس:         2612102

ش گروه

جنسیت

رشته تحصیلی، سال ورود

تعداد

روز

ساعت

مکان تشکیل

استاد

1

    برادران        

پزشکی مهر 96

40

شنبه

12-10

پزشکی

آقای شایگان

2

خواهران

پزشکی مهر 96

40

شنبه

15-13

پزشکی

آقای شایگان

3

خواهران

پزشکی مهر 96

40

سه شنبه

12-10

پزشکی

خانم دکترشمسایی

4

برادران

پزشکی مهر 96

40

سه شنبه

12-10

پزشکی

متعاقبا اعلام می گردد.

5

برادران

پزشکی مهر 96

40

یکشنبه

15-13

پزشکی

آقای بیابانورد

6

خواهران

پزشکی مهر 96

40

دوشنبه

12-10

پزشکی

آقای حقیقی

7

برادران

پزشکی مهر 96

40

دوشنبه

15-13

 

پزشکی

آقای حقیقی

8

خواهران

پزشکی مهر 96

40

سه شنبه

15-13

پزشکی

خانم دکتر شمسایی

9

خواهران

دندانپزشکی مهر 96

45

 

چهارشنبه

10-8

داندانپزشکی

دکتر پوراحمد

10

برادران

دندانپزشکی مهر 96و رادیولوژی ناپیوسته96

7+45

 

یکشنبه

10-8

داندانپزشکی

دکتر پوراحمد

11

خواهران

داروسازی مهر95

35

چهارشنبه

12-10

داروسازی

خانم دکتر شمسایی

12

برادران

داروسازی مهر95

35

چهارشنبه

15-13

داروسازی

دکترمرادی

13

خواهران

پرستاری بهمن 95و هوشبری مهر94

40

سه شنبه

12-10

پرستاری

خانم اخوان صفایی

14

برادران

پرستاری بهمن 95

20

سه شنبه

12-10

پرستاری

آقای روحانی

15

برادران

فوریت پزشکی بهمن 95 ناپیوسته،هوشبری مهر 94، اتاق عمل مهر 95

25

یکشنبه

15-13

پرستاری

آقای روحانی

16

خواهران

اتاق عمل مهر 95

25

یکشنبه

15-13

پرستاری

خانم اخوان صفایی

17

خواهران

رادیولوژی ناپیوسته مهر 96

15

یکشنبه

10-8

پیراپزشکی

خانم دکتر شمسایی

18

خواهران

فیزو،کار و گفتار مهر 95

45

چهارشنبه

15-13

توانبخشی

متعاقبا اعلام می گردد.

19

برادران

فیزو،کار و گفتار مهر 95

25

چهارشنبه

17-15

توانبخشی

متعاقبا اعلام می گردد.

20

خواهران

فناوری اطلاعات و سلامت

23

یکشنبه

17-15

مدیریت

آقای روحانی

21

خواهران

محیط و حرفه ای پیوسته و ناپیوسته 95

30

سه شنبه

10-8

بهداشت

آقای  دکترخاموشی

22

خواهران

تغذیه و عمومی مهر 96

35

سه شنبه

12-10

بهداشت

آقای دکترخاموشی

23

برادران

محیط و حرفه ای پیوسته و ناپیوسته ،تغذیه و عمومی مهر 96 و95

14

سه شنبه

15-13

بهداشت

آقای دکتر خاموشی

 

نام درس : تاریخ تحلیلی صدر اسلام                                                                                  شماره درس: 2612103

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

 

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

 

ندارد

شنبه  29/10/97

ساعت :30/13-30/12

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ