نام درس: تفسیر موضوعی قرآن                                                                                         شماره د:                2612111
گروه
جنسیت
رشته تحصیلی و سال ورود
تعداد
روز
ساعت
مکان تشکیل
استاد
1
خواهران
پزشکی بهمن 95
40
شنبه
12-10
پزشکی
خانم  خیوه
2
برادران
پزشکی بهمن 96 و 95
40
شنبه
30/15-30/13
پزشکی
دکتر دهقان
3
برادران
پزشکی بهمن 96
40
یکشنبه
30/15-30/13
پزشکی
حجت الاسلام محمودی
4
خواهران
پزشکی بهمن 96
40
سه شنبه
12-10
پزشکی
خانم پرهیزگار
5
خواهران
پزشکی بهمن 96
40
سه شنبه
30/15-30/13
پزشکی
خانم پرهیزگار
6
برادران
پزشکی بهمن 95
40
دوشنبه
12-10
پزشکی
حجت الاسلام محمودی
7
خواهران
داروسازی 97
35
شنبه
10-8
داروسازی
حجت الاسلام کاکایی
8
برادران
داروسازی97
35
شنبه
12-10
داروسازی
حجت الاسلام کاکایی
9
برادران
داروسازی 96
35
شنبه
16-14
داروسازی
حجت الاسلام کاکایی
10
خواهران
داروسازی96
35
شنبه
18-16
داروسازی
دکتر فاطمی
11
خواهران
دندانپزشکی97
40
سه شنبه
12-10
دندانپزشکی
دکتر دهقان
12
برادران
دندانپزشکی 97
40
سه شنبه
10-8
دندانپزشکی
دکتردهقان
13
برادران
پزشکی بهمن 95پردیس
44
یکشنبه
12-10
پردیس
حجت الاسلام دکتر رستمی
14
خوهران
پزشکی بهمن 95 پردیس
40
یکشنبه
16-14
پردیس
حجت الاسلام دکتر رستمی
15
خواهران
علوم آز پیوسته 96
25
دوشنبه
10-8
پیراپزشکی
حجت الاسلام دکتر رستمی
16
برادران
علوم آز پیوسته 96
24
دوشنبه
12-10
پیراپزشکی
آقای یزدانی
17
خواهران
پرستاری 96 و اتاق عمل ناپیوسته بهمن 97
40
سه شنبه
18-16
پرستاری
خانم پرهیزگار
18
برادران
پرستاری 96 و اتاق عمل ناپیوسته بهمن 97
40
سه شنبه
18-16
پرستاری
حجت الاسلام محمودی
19
خواهران
مامایی مهر 96
18
یکشنبه
12-10
پرستاری
حجت الاسلام کاکایی
20
مختلط
تغذیه- سپیدان
20
پنجشنبه
12-10
سپیدان
حجت الاسلام کاکایی
 
 
تفسیرموضوعی قرآن
 
روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم
روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم
ساعت 45/12-45/11
چهارشنبه 4/2/98
ساعت 11-10
چهارشنبه 5/4/98
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 12:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ