نام درس: انقلاب اسلامی                                                                                     شماره درس:         2612091

 

گروه

 

جنسیت

 

رشته تحصیلی، سال ورود

 

تعداد

 

روز

 

ساعت

 

مکان تشکیل

 

استاد

 

1

 

خواهران

 

پزشکی بهمن 96

 

40

 

دوشنبه

 

10-8

 

پزشکی

 

خانم دکتر شمسایی

 

2

 

برادران

 

پزشکی بهمن 96

 

40

 

دوشنبه

 

10-8

 

پزشکی

 

آقای شمسایی

 

3

 

برادران

 

پزشکی بهمن 96

 

40

 

چهارشنبه

 

10-8

 

پزشکی

 

   آقای بخرد

 

4

 

خواهران

 

پزشکی بهمن 96

 

40

 

چهارشنبه

 

10-8

 

پزشکی

 

       خانم هنروران

 

5

 

خواهران

 

مامایی و هوشبری مهر 94

 

45

 

شنبه

 

15-13

 

پرستاری

 

آقای شمسایی

 

6

 

خواهران

 

پرستاری مهر 95 اتاق عمل ناپیوسته بهمن 96

 

46

 

دوشنبه

 

12-10

 

پرستاری

 

آقای شمسایی

 

7

 

خواهران

 

علوم آزمایشگاهی مهر 94

 

30

 

شنبه

 

10-8

 

پیراپزشکی

 

خانم دکتر شمسایی

 

8

 

خواهران

 

علوم آزمایشگاهی مهر 94و بهمن 96ناپیوسته و رادیولوژی مهر 94

 

42

 

شنبه

 

12-10

 

پیراپزشکی

 

 خانم دکتر شمسایی

 

9

 

برادران

 

علوم آزمایشگاهی مهر 94 ،بهمن 96ناپیوسته و رادیولوژی مهر 94

 

40

 

شنبه

 

10-8

 

پیراپزشکی

 

آقای صفرپور

 

10

 

خواهران

 

فناوری اطلاعات مهر 96

 

 

25 

 

شنبه

 

12-10

 

مدیریت

 

آقای صفرپور


اندیشه سیاسی امام ره                                                                                                       2612093              

 

1

 

خواهران

 

اتاق عمل مهر 95، هوشبری ناپیوسته بهمن 95

 

35

 

دوشنبه

 

10-8

 

پرستاری

 

آقای روزیطلب

 

2

 

برادران

 

اتاق عمل مهر 95 و ناپیوسته 96، هوشبری ناپیوسته بهمن 95وهوشبری مهر 94 پرستاری مهر 95

 

50

 

دوشنبه

 

12-10

 

پرستاری

 

آقای روزیطلب

   

 

 انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی

 

روزو تاریخ و ساعت امتحان میان ترم

روز وتاریخ و ساعت امتحان پایان ترم

چهارشنبه 30/8/97

ساعت :13-15/12

چهارشنبه 26/10/97

ساعت : 30/13-30/12

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ