اعضا هیا ت علمی گروه بیوشیمی بر اساس حروف الفبا
دکتر معصومه اکملی
مدیر گروه بیوشیمی - استادیار گروه بیوشیمی
دکتر عاطفه ثقه الاسلام استاد تمام گروه بیوشیمی
دکتر زهرا خوشدل استادیار گروه بیوشیمی - معاون پژوهشی گروه بیوشیمی
دکتر فاطمه زالدانشیار گروه بیوشیمی
دکترسید محمد شفیعینماینده تحصیلات تکمیلی -  رابط هیات علمی  گروه ومجمع هیات علمی دانشگاه-استادیار گروه بیوشیمی 
دکتر زهره مصطفوی پورمدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - استاد تمام گروه بیوشیمی
دکتر پونه مکرم دانشیار گروه بیوشیمی -معاون آموزشی گروه بیوشیمی

دکتر فخرالدین نقیب الحسینی
  استاد تمام گروه بیوشیمی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-17 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ