فعاليـتهای پژوهشی گروه در زمينه های مختلف باکتری و ويروس شناسی در قالب طرحهای مصوب و پايان نامه های کارشناسی ارشد در حال اجرا می باشد

 1- کشت سلولی و کار بر روی رده های مختلف سلولی جهت جداسازی و برخی ويروسها و بررسی نحوی پاتوژنز آنها
2- جداسازی، تشخيص و نگهداری انواع باکتری های بيماری زا و ذخيره آنها بصورت ليوفيليزه و ايجاد کلکسيون ميکربی
3-  کار در زمينه های مختلف باکتری شناسی و ويروس شناسی معمول
4- تشخيص باکتری های غير معمول
5- تحقيقات مولکولی در زمينه های مختلف پاتوژنز، ژنتيک باکتری ها و ويروسها
6- مركز تحقيقات آنفلونزا : اين مركز در سال 1386 تاسيس شد . فعاليتهاي آن عبارتند از : جداسازي ويروس آنفلونزا و بررسي تغييرات ژنتيكي ويروس و مقايسه آن با سويه هاي واكسن
7-انجام تست های سرولوژی و الایزا جهت تشخیص و تحقیق بر روی ویروس ها
8- کلونینگ ژن ها و بررسی بیان آنها

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 7:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ