اهداف آموزشي

نام دوره: کارشناسي ارشد ناپيوسته ميکروب شناسي پزشکي                            

برنامه آموزشي دانشجويان نيمسال اول سال اول:

 1.   تکنولوژي اطلاع رساني 
 2.  ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی
 3.  ميکروسکوپ الکتروني
 4.  ساختمان و فيزيولوژي ميکروارگانيسم ها
 5.  باکتری شناسی سیستماتیک 
 6.   حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها
 7.   ژنتيک ميکروارگانيسم ها      
        
  اهداف آموزشي دانشجويان نيمسال اول :
   
 1.   تکنولوژي اطلاع رساني: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با کامپيوتر و    سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري آن و نيز با چگونگي کار با اينترنت آشنا شوند.
 2.  ايمني شناسي با گرايش بيماريهاي عفوني: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با سيستم هاي دفاعي بدن و واكنش اين سيستم ها در مقابل پاتوژن ها و فراگيري تغييرات كيفي و كمي كه در مولكول ها و سلول هاي دفاعي در هنگام ابتلا به بيماري هاي عفوني و برخي   بيماري هاي غير عفوني رخ مي دهد و بهره برداري از چنين تغييرات مولكولي و سلولي در جهت تشخيص بيماري ها و در تحقيقات آگاهي يابند.
 3. ميکروسکوپ الکتروني: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با ساختمان و چگونگي استفاده از ميکروسکوپ الکتروني در رابطه با مطالعه  Ultra Structure ميکروارگانيسم ها آشنايي پيدا کنند.
 4. ساختمان و فيزيولوژي ميکروارگانيسم ها: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان در زمينه فيزيولوژي ميکروارگانيسمها با تاکيد بر سلولهاي پروکاريوت اطلاعات جامعي پيدا کنند. و نيز در زمينه ساختمان سلولي، فيزيولوژي، متابوليسم، بيوسنتز و حيات ميکروارگانيسمها( جايگاه، ساختمان، توليد انرژي، مکانيسم موثر در بقاء ميکروارگانيسمها) آگاهي پيدا کنند.
 5. باکتري شناسي سيستماتيک(1): هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با تاريخچه و اهميت، طبقه بندي، مرفولوژي و ساختمان، فيزيولوژي و متابوليسم، خصوصيات رشدو کشت، صفات بيوشيميايي، خصوصيات آنتي ژنيک، فاکتورهاي بيماريزايي، پاتوژنز، علائم باليني، اپيدميولوژي، مصونيت، تشخيص آزمايشگاهي، پيشگيري و کنترل، درمان و مقاومت دارويي   باکتري هاي بيماري زاي انساني آشنا شوند.
 6. حيوانات آزمايشگاهي و روش هاي نگهداري آنها: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان در تحقيقات مربوط به حيوانات آزمايشگاهي با بيهوش کردن،  کالبد شکافي،خون گيري، نحوه تلقيح و تزريق به آنها آشنا شوند.
 7. ژنتيک ميکروارگانيسم ها: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان ماهيت عناصر ژنتيکي و نقش آنها در فرايند هاي حياتي، بيماريزايي، کاربردي و تشخيصي ميکروارگانيسم ها را در يابند و نيز با ساختمان  DNAو RNA ميکروارگانيسم ها، تکثير و نحوه انتقال ژن ها، نوترکيبي و انواع آن، مکانيسم هاي ترميم DNA در باکتري ها، مهندسي ژنتيک و کلونينگ ژن آگاهي پيدا کنند. برنامه آموزشي دانشجويان نيمسال دوم :

 1. ويروس شناسي پزشکي 
 2. -روش تحقيق در علوم پزشکي
 3. باکتري شناسي سيستماتيک(2)
 4. -باکتري شناسي عملي  
 5. بيولوژي سلولي مولکولي اوکاريوت ها و پروکاريوت ها   
 

اهداف آموزشي دانشجويان نيمسال دوم :

 1. ويروس شناسي پزشکي: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با اصول و مباني ويروس شناسي و نيز ويروس هاي بيماريزاي انساني آشنا شوند.
 2. روش تحقيق در علوم پزشکي: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با مراحل پژوهش و شيوه تدوين طرح پيشنهادي پژوهشي (پروپوزال) آشنا شوند و عملا ان را به مورد اجرا گذارند.
 3. باکتري شناسي سيستماتيک(2): هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان با تاريخچه و اهميت، طبقه بندي، مرفولوژي و ساختمان، فيزيولوژي و متابوليسم، خصوصيات رشدو کشت، صفات بيوشيميايي، خصوصيات آنتي ژنيک، فاکتورهاي بيماريزايي، پاتوژنز، علائم باليني، اپيدميولوژي، مصونيت، تشخيص آزمايشگاهي، پيشگيري و کنترل، درمان و مقاومت دارويي   باکتري هاي بيماري زاي انساني آشنا شوند.
 4. باکتري شناسي عملي: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان جهت تشخيص و تعيين هويت عوامل بيماريهاي عفوني باکتريال (نمونه گيري، آماده سازي، کشت و ...) آگاهي يابند.
 5. بيولوژي سلولي مولکولي اوکاريوت ها و پروکاريوت ها: هدف از ارائه اين درس اين است که دانشجويان در زمينه هاي سلول هاي اوکاريوت و  پروکاريوت و ويژگي هاي هر کدام که در تداخل آنها موثر است و نيز ساختمان سلولي و اجزاء مولکولي پروکاريوت ها و اوکاريوت ها، نقش ماکرومولکول ها، ساختمان ژنتيکي و نحوه شناسايي هر کدام  آگاهي پيدا کنند.

برنامه آموزشي دانشجويان نيمسال سوم:

 

 1.   آنتي بيوتيک ها و عوامل ضد ميکروبي
 2.   ارتباط ميکروارگانيسم ها با ميزبان 
 3.   باکتري شناسي تشخيصي مولکولي
 4.   سمينار
 5.  کارآموزي در بيمارستان
 6.   پايان نامه

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ